Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:888 (2009-2010)
Innlevert: 19.03.2010
Sendt: 19.03.2010
Besvart: 25.03.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Vil statsråden vurdere å senke energieffektiviseringskravet for enkelttiltak til energimål under 500 000 KWt/år; kan alternativt ei gruppe boligeiere samordne seg til et fellesprosjekt og derved nå Enovas støtteregime dersom total energimål for fellesprosjektet samla er mer en 500 000 KWt, og ser statsråden andre tiltak som kan nå denne gruppa boliger?

Begrunnelse

Det er kjent at forbruket innenfor byggsektoren ligg på omtrent 80 TWh. Av dette utgjør 44 TWh boligbygg. Lavenergiprogrammets rapport 2009 viser at det er mulig å spare 12 TWh innen 2020, som utgjør forbruket til 600 000 boliger.
Dette krev økonomiske insentiver for energieffektivisering og spesielt innenfor boliger.
Skjerping av byggforskrifter vil kunne nå nybygg, men det er i eksisterende byggmasse potensialet er størst og representerer ei byggmasse boliger på 220 mill m2. (2003 tall).

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Olje- og energidepartementet har en overordnet styring av statsforetaket Enova. Enova forvalter Energifondet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet og styringen av dette skjer gjennom en avtale mellom departementet og Enova. I denne avtalen er det fastsatt hovedmål og resultatmål for Enovas virksomhet. Hvordan målene skal oppnås og hvem midlene tildeles, bestemmer virksomheten selv. Kriteriene i Enovas programmer er etablert av Enova, og Olje- og energidepartementet behandler ikke i utformingen av disse.

For øvrig legger Enova opp til å senke kravet til energiresultat for energieffektiviseringstiltak i bygg. Det vil bli lagt ut informasjon på Enovas hjemmesider om dette i nærmeste fremtid (www.enova.no).