Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:899 (2009-2010)
Innlevert: 19.03.2010
Sendt: 22.03.2010
Besvart: 26.03.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Statkraft har ved flere anledninger gjort henvendelser ovenfor lokale eiere av nettselskap i et forsøk på å rasjonalisere nettbransjen i Norge. Dette omtales blant annet i Bladet Energi nr 1-10. Noen kommuner har vært positive til dette, andre steder har det skapt stor misnøye.
Mener statsråden at Statkraft bør ha eierinteresser i nettbransjen, og hvilke signaler har statsråden gitt til Statkraft i forhold til kjøp av eierposter og/eller konsolidering av nettbransjen i Norge?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg viser til at spørsmål knyttet til generelle rammebetingelser og reguleringer for energisektoren, herunder nettvirksomhet, hører inn under olje- og energiminsterens ansvarsområde, og at Statkraft som selskap forholder seg til disse som øvrige selskaper i energisektoren.

De strategiske rammene for Statkrafts virksomhet er gitt i Eierskapsmeldingen, som Stortinget behandlet våren 2007. Der fremgår det at Statkraft skal drives på kommersielt grunnlag og at selskapets hovedoppgave er å være en effektiv produsent av kraft i Norge.

Statkraft har i løpet av den siste tiårsperioden blitt en betydelig eier i regionale kraftselskaper. Dette hadde støtte i Stortinget for å sikre fortsatt norsk offentlig eierskap til de norske kraftressursene i forbindelse med at en rekke kommuner valgte å selge seg ut. Langt de fleste kraftprodusenter i Norge eier i dag nettselskaper. Det gjør også Statkraft, dels indirekte gjennom deleide selskap som Agder Energi, BKK og Skagerak Energi og dels direkte gjennom heleide virksomheter som Trondheim Energi. Alle disse selskapene eier og driver i dag regionale og lokale distribusjonsnett.

Statkraft drives på kommersielt grunnlag, og det er styrets ansvar å foreta de forretningsmessige disposisjonene i selskapet. Regjeringen har med bakgrunn i dette ikke benyttet foretaksmøtet til å gi signaler om hvordan Statkraft skal forholde seg i konkrete forretningsmessige forhold, heller ikke når det gjelder de regionale selskapenes rolle i utvikling av nettvirksomheten.

Statkraft har overfor departementet gitt uttrykk for at selskapet som kraftprodusent ser det som viktig med en effektiv og velfungerende nettstruktur i Norge. Selskapet har tatt initiativ overfor andre aktører for å få i gang tiltak på dette området. Selskapet har imidlertid understreket at det selv ikke har ambisjoner om en betydelig satsing på eierskap til nettvirksomhet, det være seg på lokalt nivå eller når det gjelder overføringsnett. Jeg viser i denne sammenheng til den avtalen som er etablert i Sør-Trøndelag og som åpner for at Statkraft selger nettvirksomheten i Trondheim Energi til lokale interessenter.