Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:900 (2009-2010)
Innlevert: 19.03.2010
Sendt: 22.03.2010
Besvart: 25.03.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): NVEs innstilling i sin rapport til OED om en sammenslåing av sentralnettet og regionalnettet i ett tariffområde har aktualisert debatten om å inkludere Lofotringen inn i sentralnettet. Investeringsbehovet for Lofotringen er betydelig, og eierne av Lofotringen sier på konferanser at de beveger seg på hårfine marginer. Samtidig viste strømbruddet i slutten av desember 2009 at området er sårbart.
Hvordan stiller statsråden seg til å inkludere Lofotringen i sentralnettet?

Begrunnelse

Området Hadsel/Lofoten ble gjenstand for omfattende strømbrudd/-utfordringer ved nyttårsskiftet 2009/2010.
Eierne av Lofotringen viser til at det kreves store investeringer de kommende årene:

Ny sjøkabel Skagen – Hadselhamn (Trollfjord Kraft)
Opprustning av Melbu og Hadselhamn koplings- og trafostasjoner (Trollfjord Kraft)
Ny linje Kanstadbotn – Kvitfossen (Lofotkraft)
Ny sjøkabel Melbu – Fiskebøl (Lofotkraft)
Opprustning koplingsstasjoner (Lofotkraft)
I tillegg skal Statnett investere i linje/kabel Hinnøy – Sortland

Dette utgjør til sammen 200 – 300 MNOK i investeringer, som er en betydelig sum for noen relativt små nettselskaper.
Statnett har systemansvaret og har derved koplingsmyndighet og overvåkningsansvar for Lofotringen, og har vært pådriver for å etablere en driftsavtale. I tilegg driftes Lofotringen som en integrert del av Sentralnettet.
Det ble i 1998 gjort et departementalt vedtak om at Lofotringen og Møreringen ikke skal være en del av sentralnettet. Opp gjennom årene har Trollfjord Kraft og Lofotkraft gjort en rekke innspill for å få omgjort dette vedtaket.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Jeg legger stor vekt på å styrke overføringsnettet i alle deler av landet. Det er nødvendig for forsyningssikkerheten og for mulighetene til å utvikle fornybar elektrisitetsproduksjon.

I NVEs utredning av den samlede nettreguleringen anbefaler NVE en utvidelse av sentralnettsordningen til å omfatte dagens regionalnett. Den foreslåtte utvidelsen handler om hensynet til felles tariffering og kostnadsfordeling, dvs. hvem som skal være med å dele på kostnadene for investeringene (tariffområdet).

Regjeringen har ikke tatt stilling til endringer i dagens sentralnettsordning. Det er en rekke spørsmål som må avklares før en eventuelt går videre med forslaget, blant annet trengs det nærmere utredninger om tariffering, eierskap, nettinvesteringer m.m. På denne bakgrunnen er det alt for tidlig å ta stilling til plasseringen av konkrete anlegg i et fremtidig sentralnett.

OED skal organisere et kontaktmøte med bransjen 22. april 2010 hvor blant annet dette spørsmålet skal på agendaen, og hvor partene vil få mulighet til å ytre sin mening.