Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:901 (2009-2010)
Innlevert: 19.03.2010
Sendt: 22.03.2010
Besvart: 12.04.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Mange lokalsamfunn lever i frykt for ras, både på veistrekninger og i bebyggelse.
Hva gjør statsråden for å sikre at ikke menneskeliv går tapt hverken rundt Storfjorden på Sunnmøre eller på rasutsatte veistrekninger?

Begrunnelse

En katastrofe truer bygdene rundt Storfjorden på Sunnmøre, et område med en befolkning på over 100.000 innbyggere. Et ras i Åknesrenna vil skape en flodbølge med uante konsekvenser som kan ta hundrevis av menneskeliv og gjøre skade for milliardverdier. Dette kan bli den største naturkatastrofe i Norge noensinne. Befolkningen lever i frykt for når 80 millioner kubikkmeter stein løsner. Frykt skaper psykiske problemer av ulik art og senker livskvaliteten. Mange tenker på dette dag og natt, og opplever fremtiden som usikker.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Dessverre er det mange rasutsatte vegforbindelser rundt omkring i landet, noe som innebærer en stor belastning for de som berøres. Rassikring er derfor et viktig satsingsområde for regjeringen, og i Nasjonal transportplan 2010-2019 legges det opp til en historisk satsing på rassikringstiltak. Her er det forutsatt at det i perioden 2010-2019 skal bevilges 1 mrd. kr per år til særskilte rassikringstiltak. Dette innebærer en økning på 660 mill. kr sammenlignet med Nasjonal transportplan for perioden 2006-2015. Innenfor denne rammen legges det opp til å gjennomføre en lang rekke prosjekter både på riks- og fylkesvegnettet. Prioriteringene av tiltak på riksvegnettet er nærmere omtalt i St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 32010-2019. For prioritering av statlige tilskudd til tiltak på fylkesvegnettet viser jeg til handlingsplanen for rassikring på fylkesvegnettet i perioden 2010-2013, som ble presentert 18. mars 2010.

Kommunene er etter plan- og bygningsloven og naturskadeloven ansvarlig for å sikre innbyggere mot naturfarer. Med beregningene som er gjort for fare for ras ut fra Åkneset, overstiger området grensene som er satt i forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk. Dette innebærer at området er underlagt skjerpede krav til utbygging. Når det gjelder beredskap og evakuering er det i Storfjorden etablert et interkommunalt selskap som driver kontinuerlig overvåking av de utsatte fjellpartiene Åkneset og Hegguraksla, og som kan varsle befolkningen i fareområdet slik at evakuering kan gjennomføres dersom et fjellskred er under utvikling.

For prioriterte objekter med fare for store fjellskred og høy risiko kan staten bistå med kompetanse og ressurser til overvåking og varsling. I Storfjorden har staten så langt gitt tilskudd til kommunene på om lag 85 mill. kroner til etablering og drift av overvåkings- og varslingssystemene. I tillegg er statlig bistand til forebygging av ulykker fra skred mot bebyggelse samlet til NVE fra 1.1.2009, slik at kommunene i større grad har ett sted å henvende seg. Det omfattende varslingssystemet som er etablert gjennom Åknes/Tafjord-prosjektet innebærer at risikoen for liv og helse er redusert betraktelig i området.

Statens vegvesen har utarbeidet beredskapsplaner for rasutsatte vegstrekninger, der hovedformålet er å unngå tap av menneskeliv som følge av ras. Disse planene beskriver hvordan situasjoner med rasfare skal håndteres, med rutiner for stenging av veger og skilting av omkjøringsruter m.m. Gjennom funksjonskontraktene for drift og vedlikehold av vegnettet har Statens vegvesen pålagt entreprenører å delta på kurs i vurdering av snøskredfare og rutiner for drifting av veger som er utsatt for snøskred. Kursene tar for seg bruk av værprognoser og værobservasjoner, slik at entreprenørene kan gjøre selvstendige vurderinger av faregraden og i samarbeid med byggherren utføre nødvendige tiltak for å oppnå ønsket sikkerhet. Det arbeides med å utvide kursene til å omfatte beredskap mot flere rastyper og implementering av et opplegg for trinnvis beredskap ved ekstraordinære værsituasjoner.

Statens vegvesen har gjennom mange år foretatt registreringer av ras i tilknytning til vegnettet for å få oversikt over forholdene i dag og behovet for tiltak. I tillegg samarbeider etaten med flere andre etater og forskningsinstitusjoner for å videreutvikle kompetansen innenfor dette viktige fagområdet.