Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:913 (2009-2010)
Innlevert: 22.03.2010
Sendt: 23.03.2010
Besvart: 26.03.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): I Oslo avdekkes det nå forhold hvor syke eldre holdes svært lenge på vurderingsopphold i påvente av at deres søknad om sykehjemsplass skal bli behandlet. Resultatet er en uverdig behandling. I mellomtiden lever eldre syke pasienter under svært uverdige forhold. Det er grunn til å tro at søknader ikke blir behandlet siden vedtak om plass vil bety ekstra utgifter for det offentlige.
Kan statsråden avdekke hvor mange eldre som i dag er på vurderingsopphold i påvente av sykehjemsplass i Oslo?

Begrunnelse

Vi kan i Dagsavisen 22. mars 2010 lese om at terskelen for sykehjemsplass i Oslo er for høy. Antallet klager om sykehjemsplass økte i 2009. Helsetilsynet omgjør i mange saker bydelens avslag, noe som tyder på at bydelene er for strenge. Dette rammer både de som bor hjemme, men også de som er på vurderingsopphold på sykehjem.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det er kommunen som skal sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester til sine innbyggere. Det følger av kommunehelsetjenesteloven at enhver har rett til nødvendig helsehjelp i den kommune han eller hun bor eller midlertidig oppholder seg i. Det følger av dette at dersom eldre hjelpetrengende har behov for sykehjemsplass, og omsorgen ikke kan ytes forsvarlig på annen måte, har den pleietrengende rett på sykehjemsplass. Kommunen kan i slike tilfeller ikke unnlate å tildele en sykehjemsplass under henvisning til økonomi.

Det er den enkelte kommune som står ansvarlig for å yte forsvarlige og adekvate tjenester. Det er derfor den enkelte kommune som fortløpende må vurdere om den enkelte har krav på sykehjemsplass, eller om omsorgen kan ytes forsvarlig på en alternativ måte. Helsetilsynet i fylket vil som tilsynsmyndighet kunne vurdere om helsehjelpen som ytes til den enkelte er forsvarlig.

De kommunale omsorgstjenestene står foran store utfordringer som både er knyttet til manglende kapasitet, kompetanse og kvalitet i tjenesten. Regjeringen har imidlertid satt i gang en rekke tiltak for å forbedre situasjonen i omsorgstjenestene, bl.a. gjennom Omsorgsplan 2015 og Demensplan 2015.

I forrige regjeringsperiode hadde vi en årsverksvekst på om lag 14 000 årsverk i årene 2006-2008. Vi har et mål om å få 12 000 nye årsverk i pleie- og omsorgstjenesten i perioden 2008-2015, og vi vil sikre full sykehjemsdekning innen 2015 ved at alle som trenger sykehjemsplass eller omsorgsbolig skal få dette. Vi vil gi tilskudd til 12 000 sykehjemsplasser og heldøgns omsorgplasser innen utgangen av 2015 for å sikre nok kapasitet, og utvide rammene ytterligere dersom søknadsinngangen fra kommunene tilsier det. Vi har allerede i perioden 2008- 2010 bevilget penger til 6000 nye plasser.

Statens helsetilsyn skal gjennomføre en fireårig satsing på tilsyn med helse- og sosialtjenester til eldre, og det er i 2010 bevilget 4 mill. kroner til en styrking av tilsynsarbeidet i fylkene på dette området.