Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:922 (2009-2010)
Innlevert: 23.03.2010
Sendt: 24.03.2010
Besvart: 13.04.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): SPs Janne Skjelmo Nordås har i media i Nord Norge henvist til at det er stor glede i landsdelen over at samferdselsministeren har tatt initiativ til å få planlagt fergefri E6 "gjennom" Tysfjorden. Utsagnet er overraskende, da signalene etter Regjeringens budsjett konferanse nylig tyder på at vedtatte rammer for transport planen ikke vil bli fulgt opp.
Vil vedtatte rammer for Nasjonal Transportplan følges opp i kommende budsjetter og når forventer statsråden at en fergefri E6 gjennom Tysfjorden kan stå ferdig?

Begrunnelse

Spørsmålet om fergefri E6 "gjennom" Tysfjorden har vært vurdert en rekke ganger. Prosjektet har også vært kostnadsberegnet. Det er ikke gitt signaler fra Regjeringshold om at man ønsker å endre på vedtatte stamveg prioriteringer i Nordland. Derfor undres flere i Nordland om fylket kan forvente ekstraordinære bevilgninger fremover eller om Regjeringen planlegger å skyve ut andre E 6 prosjekter eller Hålogalandsbrua ut i tid. Mange vil kunne forstå Senterpartiets kommunikasjon slik at samferdselsministeren på budsjett konferansen har fått "grønt lys" fra finansministeren om økt vei satsing i Nordland. Derfor fortjener disse viktige spørsmål for næringsliv og befolkning avklaring.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 innebærer en historisk satsing på samferdsel, der de statlige rammene til samferdsel økes med om lag 45 pst. sammenlignet med forrige nasjonale transportplan. Av NTP 2010-2019 framgår at regjeringen vil fase inn satsingen så raskt som mulig, men innenfor de grenser et forsvarlig økonomisk opplegg setter. Det er derfor lagt opp til en gradvis opptrapping, og slik at de samlede rammer blir oppfylt i løpet av perioden. Dette er fremdeles min ambisjon.

Arbeidet med NTP 2014-2023 er nå startet opp. Som del av dette arbeidet har Samferdselsdepartementet gitt Statens vegvesen og Jernbaneverket i oppdrag å gjennomføre såkalte konseptvalgutredninger. Disse skal gjennomgå en ekstern kvalitetssikring (KS1). Formålet med ordningen er å sikre tilfredsstillende styring med planlegging av store statlige investeringsprosjekter (over 500 mill. kr) på et tidlig stadium. KS1 danner grunnlaget for prinsippvedtak i regjeringen om valg av konsept som grunnlag for videre planlegging. Det legges i utgangspunktet opp til at KS1 skal komme før planlegging av prosjekter etter plan- og bygningsloven. For store prosjekter kreves normalt en KS1 før prosjektet kan tas inn i Nasjonal transportplan. Prioriteringen av prosjekter skjer i Nasjonal transportplan og årlige budsjetter.

E6 med kryssing av Tysfjorden er blant de konseptvalgutredninger som Samferdsels- departementet har bedt Statens vegvesen å gjennomføre som del av arbeidet med NTP 2014-2023. Det er foreløpig for tidlig å si noe om en eventuell prioritering og gjennom- føring av en fergefri forbindelse over Tysfjorden.