Skriftlig spørsmål fra Peter N. Myhre (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:923 (2009-2010)
Innlevert: 23.03.2010
Sendt: 24.03.2010
Besvart: 13.04.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Peter N. Myhre (FrP)

Spørsmål

Peter N. Myhre (FrP): 17. juni 1997 sluttet Stortinget seg til forslaget om å bygge Bjørvikatunnelen og rv 150 Ulven-Sinsen i Oslo. Dette var under behandlingen av Norsk Vei- og Veitrafikkplan 1998-2007. I stortingsmelding nr 37 (1996-1997) ble Bjørvikatunnelen prisanslått til 1 300 mill, og Ulven-Sinsen til 310 mill.
Hva regner regjeringen med at sluttregningen for de to veiprosjektene blir, hvorfor er investeringssummen økt, og hvordan skal overskridelsene dekkes?

Begrunnelse

Statens Vegvesen opplyser på sine nettsider at prisen på Bjørvikaprosjektet nå er kommet opp i 5 900 mill, og Ulven-Sinsen 3 000 mill til sammen 8,9 milliarder. Hvis dette er riktig, er de to prosjektene blitt ca. 7 milliarder dyrere enn det som Stortinget sa ja til i 1997.
Dette reiser også et prinsipielt spørsmål om Stortinget ville godtatt det hvis prosjektene hadde riktig prislapp da Stortinget ble invitert til å gi klarsignal i 1997. Uansett vil det være riktig å nå foreta en gjennomgang av prosjektene for å finne ut hva som er årsakene til de enorme overskridelsene og hvilke konsekvenser dette må få for de som har ansvaret for dette.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Innledningsvis vil jeg påpeke at Stortinget ikke ga sin endelige tilslutning til gjennom- føring av E18 Bjørvikaprosjektet og rv 150 Ulvensplitten – Sinsen gjennom behandlingen av St.meld. nr. 37 (1996-1997) Norsk Veg- og vegtrafikkplan 1998-2007. Dette skjedde på langt senere tidspunkter, etter nærmere avklaringer av kostnader og finansierings- planer for de to prosjektene.

E18 Bjørvikaprosjektet

Stortinget sluttet seg til gjennomføringen av E18 Bjørvikaprosjektet gjennom behandlingen av St.prp. nr. 50 (2004-2005), jf. Innst. S nr. 200 (2004-2005). Her ble det lagt til grunn en styringsramme på 5 520 mill. kr og en kostnadsramme på 6 350 mill. kr, omregnet til 2010-prisnivå. I Prop. 1 S (2009-2010) er prognosen for sluttkostnaden

5 987 mill. 2010-kr. Dette innebærer en kostnadsøkning på 467 mill. kr i forhold til vedtatt styringsramme, men prognosen er fortsatt innenfor vedtatt kostnadsramme for prosjektet. Hoveddelen av denne kostnadsøkningen påløp tidlig i anleggsperioden og ble omtalt i St.prp. nr. 1 (2005-2006). Her framgår det at økningen i hovedsak skyldes høyere kostnader knyttet til massehåndtering og arkeologiske utgravinger enn opprinnelig forutsatt. I tillegg kom høyere kostnader for inngåtte kontrakter som følge av ugunstig markedsutvikling.

For å finansiere prosjektet ble det vedtatt å videreføre bompengeordningen for Oslopakke 1 og Oslopakke 2 med inntil 5 år, til senest 31. desember 2012. Dersom Oslopakke 3 ble vedtatt før den tid, skulle denne avløse videreføringen, jf. St.prp. nr. 50 (2004-2005). Basert på et opplegg med videreføring av Oslopakke 1 og Oslopakke 2 ble det lagt til grunn at kostnadsøkninger opp til kostnadsrammen skulle dekkes med statlige midler og bompenger etter samme prosentvise fordeling som innenfor den fastsatte finansieringsplanen for styringsrammen. Kostnadsøkninger ut over kostnads-

rammen skulle i sin helhet dekkes med statlige midler, eventuelt ved reduksjon av utbyggingens omfang. Prosjektet inngår nå i Oslopakke 3 og forutsettes derfor finansiert innenfor de økonomiske rammene for denne pakken, jf. nærmere omtale under rv 150 Ulvensplitten – Sinsen.

Rv 150 Ulvensplitten – Sinsen

Stortinget sluttet seg til gjennomføringen av 150 Ulvensplitten – Sinsen gjennom behandlingen av St.prp. nr. 1 (2004-2005), jf. Budsjett-innst. S nr. 13 (2004-2005). Her er det lagt til grunn en styringsramme på 2 200 mill. kr og en kostnadsramme på 2 340 mill. kr, omregnet til 2010-prisnivå. De forberedende arbeidene på prosjektet startet i februar 2005, men våren 2006 vedtok Statens vegvesen å avlyse tilbuds- konkurransen for tunnelarbeidene på grunn av vesentlig høyere tilbud enn forutsatt, jf. St.prp. nr. 65 (2005-2006). Prosjektet ble derfor omprosjektert og revidert og lagt fram for Stortinget på nytt gjennom behandlingen av St.prp. nr. 40 (2007-2008) Om Oslopakke 3 trinn 1, jf. Innst. S nr. 170 (2007-2008). Her ble det lagt til grunn en revidert styringsramme på 3 110 mill. kr og en revidert kostnadsramme på 3 520 mill. kr, omregnet til 2010-prisnivå. I den reviderte finansieringsplanen for prosjektet er det forutsatt at det statlige bidraget til prosjektet står fast og at prosjektet på dette grunnlaget skal fullfinansieres innenfor Oslopakke 3.

I St.meld. nr. 17 (2008-2009) Om Oslopakke 3 trinn 2 er prognosen for sluttkostnaden økt til 3 785 mill. kr, omregnet til 2010-prisnivå. Dette innebærer en kostnadsøkning på 675 mill. kr i forhold til revidert styringsramme og 265 mill. kr i forhold til revidert kostnadsramme for prosjektet. Som omtalt i St.meld. nr. 17 (2008-2009) skyldes den siste økningen i hovedsak økte enhetspriser og økte grunnervervskostnader. I Prop. 1 S (2009-2010) er prognosen for sluttkostnaden uendret fra St.meld. nr. 17 (2008-2009).

Prosjektet inngår i Oslopakke 3 og forutsettes derfor finansiert innenfor de økonomiske rammene for denne pakken. Dette er fulgt opp i Styringsgruppen for Oslopakke 3 sitt forslag til handlingsprogram for Oslopakke 3 for perioden 2010-2013, utarbeidet med utgangspunkt i St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019, St.meld. nr. 17 (2008-2009) Om Oslopakke 3 trinn 2 og St.prp. nr. 68 (2008-209) Kommune- proposisjonen 2010. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har sluttet seg til disse prioriteringene.