Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:924 (2009-2010)
Innlevert: 23.03.2010
Sendt: 24.03.2010
Besvart: 29.03.2010 av justisminister Knut Storberget

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Det vises til innst.63 S (2009-2010) om årsrapport for 2008 fra Stortingets billighetserstatningutvalg. Flertallet mente det var behov en prinsipiell gjennomgang av billighetserstatningsordningen (nå rettferdsvederlagsordningen), og at det ville være mest naturlig at regjering tok initiativ til dette. Høyre la til grunn at en slik utredning måtte legges fram for Stortinget i løpet av første halvdel av 2010.
Når vil regjeringen legge fra en sak for Stortinget om rettferdsvederlagsordningen?

Begrunnelse

Det ble vist til brev av 3. februar 2009 fra stortingspresident Torbjørn Jagland til Justis- og politidepartementet der Presidentskapet mener at det er behov for en prinsipiell gjennomgang av billighetserstatningordningen, og at det vil være mest naturlig at regjeringen tar initiativ til dette.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Rettferdsvederlagsordningen står overfor store utfordringer i tiden fremover. Antall søknader om rettferdsvederlag samt størrelsen på utbetalt vederlag har økt sterkt de senere årene som følge av vedtakelsen av de ulike særordningene. Stadig nye grupper påberoper seg forhold de mener bør omfattes av ordningen. I 2006 ble det gitt rettferdsvederlag i 895 saker og utbetalt vederlag med til sammen 19,9 mill. I 2009 behandlet utvalgene i alt 1 673 saker, hvorav 1 287 ble innvilget og det ble utbetalt 203 mill. kr i vederlag. Ut fra hva vi vet pr. i dag, antas saksvolumet å stabiliseres rundt dette nivået.

Stortingets presidentskap tok i forbindelse med oppnevningen av rettferdsvederlagsutvalg II opp behovet for en gjennomgang av rettferdsvederlagsordningen, jf. Innst. S. nr. 64 (2005-2006). I Innst. S. nr. 107 (2008-2009), uttalte justiskomiteen:

”Komiteen er enig med Regjeringen og Presidentskapet sitt syn på at man nå trenger en prinsipiell gjennomgang av ordningen. Det er grunn til å se nærmere på om det er andre grupper enn de som i dag har fått en utvida og tilpasset ordning, også burde hatt det samme. Det er også grunn til å se på om denne ordningen passer sammen med de andre velferdsordningene.”

I etterkant av dette har Stortingets presidentskap fremhevet at problemstillingene i en prinsipiell gjennomgang i det vesentlige er av en slik art at det vil være mest naturlig at Regjeringen tar initiativ til å utrede dem.

En utredning av rettferdsvederlagsordningen er en stor og komplisert oppgave som involverer flere departementer. Gjennomføringen av en slik utredning vil nødvendigvis ta tid. Jeg viser til at også tidligere prosesser, der rettferdsvederlagsordingen har blitt utvidet, har vært tidkrevende. For eksempel tok det flere år fra den første kartleggingen startet til stortingsmeldingen om erstatningsordningene for barn i barnehjem og spesialskoler for barn med atferdsvansker ble avgitt (jf. St.meld. nr. 24 (2004-2005) og Innst. S. nr. 217 (2004-2005)).

Det er mange sammensatte og kompliserte spørsmål som bør belyses i en prinsipiell gjennomgang av rettferdsvederlagsordningen. Ikke minst er det viktig å se på hvordan rettferdsvederlagsordningen passer sammen med de andre velferdsordningene, jf. ovenfor. Det er derfor viktig og riktig at en slik prosess forberedes grundig. Slik kan vi sikre at alle spørsmål blir vurdert på best mulig måte.

Ansvaret for de ulike gruppene som kan være aktuelle å vurdere ligger i flere departement. For øyeblikket arbeider jeg med å forberede den nærmere organiseringen av utredningen, herunder utforme et mandat der det fastsettes hvilke spørsmål gjennomgangen skal omfatte samt hvilke elementer av utredningen som skal foretas i det enkelte departement. Dette har vist seg å være en tidkrevende prosess. Så snart organisering og mandat er klart kan selve utredningen starte. Det er av essensiell betydning at departementene får tilstrekkelig tid til å foreta utredningene av disse viktige spørsmålene. Jeg vil likevel tro at Stortinget kan forvente seg en orientering fra Regjeringen om utredningen i løpet av stortingsperioden.