Skriftlig spørsmål fra Bente Stein Mathisen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:946 (2009-2010)
Innlevert: 25.03.2010
Sendt: 26.03.2010
Besvart: 08.04.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Bente Stein Mathisen (H)

Spørsmål

Bente Stein Mathisen (H): I brev av 17. mars 2010 redegjør statsråden for at avvik i Nav om tilgangsstyring og logging av personopplysninger, påpekt av Datatilsynet, er brakt til opphør. Undertegnede er imidlertid kjent med at det fremdeles pågår tilsynssak om disse spørsmålene, etter at Navs tidligere opplysninger er basert på en misforståelse.
Hva vil statsråden gjøre for å få full oversikt over situasjonen og for at internkontrollrutinene i Nav styrkes?

Begrunnelse

Det vises til brev av 17. mars 2010 fra datatilsynet til Arbeids- og velferdsdirektoratet, hvor det etterspørres informasjon om status i forbindelse med tilgangsstyring og logging. Basert på dette er det tydelig at statsrådens svar i brev av 17. mars 2010 (samme dato), til stortingsrepresentant Sylvi Graham, ikke innehar oppdaterte og fullstendige opplysninger.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: I mitt brev av 17. mars 2010 til stortingsrepresentant Sylvi Graham redegjorde jeg for Datatilsynets tilsynssak med Arbeids- og velferdsforvaltningen. Tilsynssaken hadde sitt utspring i stedlige kontroller av lokale NAV-kontor foretatt av Datatilsynet i 2007. Tilsynssaken ble formelt avsluttet med Datatilsynets brev til Arbeids- og velferdsdirektoratet av 7. april 2009. Alle påpekte avvik var da lukket.

Den 17. mars i år rettet Datatilsynet en ny henvendelse til Arbeids- og velferdsdirektoratet hvor tilsynet blant annet etterspurte hvilke muligheter arbeids- og velferdsforvaltningen har til å spore søk i forvaltningens fagsystemer og til å spore hvem som har lest den enkeltes saksdokumenter. Henvendelsen er ikke en del av tilsynssaken fra 2007 og innebærer ikke opprettelse av en ny tilsynssak, men er å anse som del av en ordinær dialog mellom tilsynet og direktoratet.

Jeg er kjent med at direktoratet har anmodet om og har fått underlag fra Datatilsynet slik at de kan sette seg nærmere inn i bakgrunnen for henvendelsen.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har informert meg om at Arbeids- og velferdsetaten generelt har mulighet til å spore søk i etatens fagsystemer. Kontroll av sporingslogger gjennomføres etter gjeldende internkontrollrutiner.

Dokumentasjon som sendes forvaltningen, arkiveres i dag i stor grad i form av papir. Det er ikke mulig å spore hvem som har lest denne type saksinformasjon. Personvern og informasjonssikkerhet knyttet til saksdokumenter ivaretas ved tilgangsstyring og ved å sørge for at de ansatte tilegner seg og opprettholder høy kompetanse og integritet vedrørende behandling av taushetsbelagte personopplysninger.

Arbeids- og velferdsetaten gjennomfører første halvår 2010 et pilotprosjekt med sentral scanning og elektronisk lagring av innkomne saksdokumenter til etaten. Elektronisk lagring av saksdokumenter muliggjør sporing og loggføring av hvilke brukeridentiteter som har lest og behandlet dokumentene. Avhengig av erfaring fra piloten planlegges innføring av landsdekkende sentral scanning og elektronisk lagring av dokumenter.

Jeg viser for øvrig vil mitt svar på stortingsrepresentant Sylvi Grahams spørsmål i Stortingets spørretime 10. mars i år vedrørende informasjonssikkerhet knyttet til tilgangsstyring og loggføring i arbeids- og velferdsforvaltningen.