Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:951 (2009-2010)
Innlevert: 26.03.2010
Sendt: 26.03.2010
Besvart: 12.04.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Vindafjord kommune har i mange år lagt til rette for bygging av plattformer på Raunes i Vats. Nå holder AF Decom på med opphugging av utrangerte oljeplattformer fra Nordsjøen. Både kommune og bedrift tar et nasjonalt ansvar for å rydde opp i Nordsjøen. Vindafjord kommune har etterlyst behovet for nasjonale retningslinjer i slike prosesser da kommunen mener man har gjort mye nybrottsarbeid med mange lokale konflikter og begrenset kunnskap om emnet.
Vil statsråden bidra til nasjonale retningslinjer i slike saker?

Begrunnelse

AF Decom har de siste årene lykkes med å etablere en stor bedrift på Raunes i Vats kommune. Etableringen er gjort i nært samarbeid med lokale myndigheter og bidrar til lønnsomme arbeidsplasser i en bedrift og kommune som påtar seg et nasjonalt opprydningsansvar.
Oljeinntektene har endret Norge for alltid. Nå er det tid for at gamle plattformer transporteres til land og hugges opp på miljøvennig forsvarlig måte.
De neste tiårene vil svært mange oljeinstallasjoner, kanskje fra både norsk og britisk sokkel, hugges opp flere steder i Norge.
Både Af Decom og Vindafjord kommune har støtt på mange nye problemstillinger. Det har vært konflikter med nabobedrifter og noen av naboene har også organisert seg i protestgrupper mot etablering og metoder for opphugging.
Vindafjord kommune har ved flere anledninger etterlyst nasjonale retningslinjer for slike saker som dette og påpeker spesielt at de offentlige kravene er så mange og så kompliserte at små kommuner ikke har kompetanse og ressurser til å gjøre jobben godt nok.
Tilsvarende vil kanskje gjelde for andre kommuner i fremtiden.
Det er i alles interesse at regjeringen bidrar til nasjonale retningslinjer i en sak med åpenbart nasjonalt ansvar.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Drift av virksomhet for avvikling av offshoreinstallasjoner krever utslippstillatelse fra forurensningsmyndighetene etter forurensningsloven. Når forurensningsmyndighetene behandler en søknad om utslippstillatelse for denne typen anlegg, blir miljømessige konsekvenser nøye vurdert, og tillatelse gis bare på nærmere, bestemte vilkår. I utslippstillatelsen fastsettes strenge miljøkrav, herunder krav for utslipp til sjø og krav til håndtering og lagring av avfallet for å motvirke at det forekommer utslipp til miljøet. Normalt settes også et tak på hvor stor avfallsmengde som kan lagres ved anlegget. Støykrav fastsettes i tråd med de støykrav som ellers stilles til norske industribedrifter. Denne typen virksomhet vil normalt også kreve særskilt tillatelse fra Statens strålevern, da deler av avfallet kan inneholde radioaktive stoffer.

Jeg vil sørge for at denne typen virksomhet følges nøye av miljøvernmyndighetene også i tiden fremover. Fylkesmannen er i dag forurensningsmyndighet for denne typen anlegg. Fylkesmennene veiledes av Klima- og forurensningsdirektoratet.

Antall offshoreinstallasjoner som skal avvikles vil øke i årene som kommer. Jeg mener vi må være i forkant når det gjelder å vurdere miljømessige konsekvenser av økt opphuggingsvirksomhet i fremtiden. Jeg har derfor bedt Klima- og forurensningsdirektoratet, i samarbeid med en rekke andre berørte etater, utrede en del forhold knyttet til fremtidig opphugging av offshoreinstallasjoner. Utredningen skal omfatte en oversikt over forventet avvikling av offshoreinstallasjoner i årene fremover, over behandlingskapasiteten i dag og behovet fremover. Det skal gis en oversikt over hvilke helse- og miljøutfordringer slike store installasjoner innebærer og om det er behov for særlige krav, utover de som stilles i dag, knyttet til virksomheter som behandler dem. Utredningen skal også belyse hvilke andre utfordringer opphuggingsvirksomheten innebærer, blant annet i forhold til arealdisponering. Klima- og forurensningsdirektoratet skal i samarbeid med de andre direktoratene foreslå eventuelle nye tiltak og virkemidler nasjonalt eller internasjonalt for å møte utfordringene knyttet til økt avvikling av offshoreinstallasjoner.

Når jeg har mottatt rapporten og anbefalingene fra direktoratene, vil jeg vurdere den videre oppfølgningen på dette området i samråd med andre berørte departementer. Det er svært viktig å sikre at avvikling av utrangerte offshoreinstallasjoner også i fremtiden skjer på en måte som er miljømessig forsvarlig.