Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:973 (2009-2010)
Innlevert: 29.03.2010
Sendt: 29.03.2010
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 12.04.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Regjeringen har store ambisjoner om å kutte energiforbruket i bygninger. Statsrådens eget byggeprosjekt fremstår derimot ikke som et spesielt forbilde innen lavenergibygg.
Har Regjeringen noen konkrete planer om å bygge et energinøytralt bygg i denne stortingsperioden?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Mitt svar tar utgangspunkt i de byggeprosjekter som blir gjennomført i statlig sivil sektor, der Statsbygg er byggherre. Alle byggeprosjekter har et bruksformål, og dette formålet er styrende for de ulike prosjektene. Dette gir ulike forutsetninger for hvordan prosjektene kan utformes og hvilke muligheter man har til å realisere andre hensyn, som for eksempel strenge miljøkrav.

Jeg har i tildelingsbrevet til Statsbygg for 2010 stilt krav om at nybygg skal overoppfylle krav til energibruk i lov og forskrift. Dette er i samsvar med klimaforliket der det bl.a. heter at ”Partene er enige i at offentlige bygg så langt det er praktisk mulig må overgå de til enhver tid gjeldende energikrav.” Eksempler på dette er Høyskolen i Bergen (areal 52 000 m2)og R6, det nye regjeringsbygget som er under oppføring, med ca. 21.000 m2 i areal.

Jeg kan også nevne at Statsbygg vurderer mulighetene for å kunne bygge Polarmiljøsenteret i Tromsø med energinøytrale- eller passivhusambisjoner, og med minst mulig klimagassutslipp gjennom hele livsløpet.

Det er likevel grunn til å peke på at det med dagens begrensede erfaring med lavenergi- og passivhus er vanskelig å anslå merkostnader for å nå disse energinivåene, spesielt med hensyn til kompleksiteten av bygg i Statsbyggs portefølje. Merkostnader vil variere fra prosjekt til prosjekt. Det er også store variasjoner mellom ulike bygningskategorier. Erfaringstall fra Enova viser at merkostnader for å oppnå lavenergi- kontorbygg (nybygg) ligger på mellom 4-7 % av byggekostnadene i forhold til dagens nivå (TEK07-nivået). I rapporten "Energieffektivisering i bygninger – mye miljø for pengene” (SINTEF 2009) estimerer man merkostnader for nytt yrkesbygg med lavenerginivå til 400 kr/m2, passivhusnivå til 800 kr/m2 og passivhus pluss nivå til 1000 kr/m2.

Jeg legger til grunn at Statsbygg arbeider videre med forbilde-/pilotprosjekter, også innenfor energibruk i bygg, slik at vi får erfaringer med hvordan byggenes formål og kostnader kan gi best mulig miljøgevinst. Byggeprosjekter tar lang tid, og med dagens utviklingstempo når det gjelder energikrav, vil krav som er offensive når bygget blir planlagt, ofte fremstå som moderate når bygget står ferdig. Det er derfor vanskelig på et gitt tidspunkt å binde seg til at ett bestemt bygg skal bli energinøytralt. Jeg vet som sagt at Miljøverndepartementet har dette til vurdering i forbindelse med eventuell utbygging av Polarmiljøsenteret i Tromsø. For øvrig har jeg som målsetning at energibruksspørsmålet skal settes på dagsorden i alle byggeprosjekter. Det gir størst samlet effekt for samfunnet.