Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:968 (2009-2010)
Innlevert: 26.03.2010
Sendt: 29.03.2010
Besvart: 13.04.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Anleggsarbeidene på E-18 strekningen Gulli-Langåker er forutsatt igangsatt høsten 2010. For å sikre at prosjektet startes opp som forutsatt høsten 2010 må stortingsproposisjonen for prosjektet E- Gulli-Langåker snart komme til stortinget. Så vidt undertegnede er kjent med så er KVU utredningen ferdig og det foreligger ikke forhold som skulle tilsi forsinkelser.
Kan statsråden derfor bekrefte at arbeidet vil starte opp som forutsatt høsten 2010, og når vil statsråden legge frem saken til behandling i stortinget?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I Nasjonal transportplan 2010-2019 er det lagt opp til å fullføre firefeltsutbyggingen på strekningen Gulli – Langåker i løpet av første fireårsperiode. Gjennom behandlingen av St.prp. nr. 60 (2008-2009) om utbygging av strekningen Sky – Langangen har Stortinget også sluttet seg til at bompengeselskapet kan stille til disposisjon inntil 200 mill. kr til planlegging, byggeplanlegging, arkeologiske utgravninger og grunnerverv for delstrekningene Gulli – Langåker og Bommestad – Sky. Det er lagt til grunn 130 mill. kr til slike tiltak i 2010, jf. Prop. 1 S (2009-2010).

Det er ikke krav om KVU(konseptvalgutredning) og KS1 for prosjektet Gulli – Langåker, men arbeidet med KS2 er i sluttfasen. I prosjektets fremdriftsplan er det lagt opp til oppstart av hovedprosjektet våren 2011. Jeg vil legge saken fram for Stortinget så snart det foreligger nødvendige avklaringer.