Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:982 (2009-2010)
Innlevert: 06.04.2010
Sendt: 08.04.2010
Besvart: 16.04.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Statsråden har på nytt kalt inn jernbanedirektøren og NSB sjefen til krisemøte om situasjonen på jernbanenettet, det femte krisemøtet siden 2007. På tross av alle krisemøtene ser det ikke ut til at problemene vil avta. Etter alle krisemøtene er det viktig å få vite hva som er drøftet og hvilke konkrete tiltak som er lovet igangsatt.
Kan jeg derfor tillate meg å be statsråden om å få en kopi av møtereferatene fra alle de avholdte krisemøtene mellom samferdselsministeren og jernbaneverket og NSB?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I løpet av den tiden jeg har vært samferdselsminister, har jeg hatt mange møter med ledelsene i underliggende etater og virksomheter som jeg har et konstitusjonelt ansvar for. Dette gjelder også med de respektive ledelser i Jernbaneverket og NSB. Dette har også vært vanlig praksis blant mine forgjengere uten at jeg har oversikt over dette. Jeg kan bekrefte at siden jeg tiltrådte, har jeg hatt tre møter med jernbaneledelsen for spesielt å drøfte de store driftsproblemene i jernbanedriften som vi har opplevd i vinter, nærmere bestemt den 7. desember 2009, 7. januar og 6.april 2010. Det siste møtet ble for øvrig kun avholdt med ledelsen i Jernbaneverket, hvor jeg bl.a. fikk en orientering om hendelsene som oppstod i slutten av mars/begynnelsen av april i år.

Departementet lager referater fra de ordinære etatsmøtene som holdes tre ganger årlig. Det blir vanligvis ikke laget referater fra ekstraordinære møter som jeg har med ledelsene i underliggende etater og virksomheter. Dette gjelder også de tre konkrete møtene omtalt foran. Etter de tre nevnte møtene om driftsproblemene i jernbanen, ble det imidlertid avholdt pressekonferanse umiddelbart etter møtene var ferdige. Dette ble gjort for at de som var interessert, på en åpen måte skulle bli kjent med hva som kom ut av møtene.

Etter møtet den 7. januar d.å. ga Jernbaneverket og NSB en orientering om strakstiltak de enten hadde satt i gang eller kom til å iverksette. For eksempel om flere åpne stasjoner, bruk av busser som alternativ transport for innstilte tog og bedre informasjon til publikum. På møtet ble også følgende tiltak drøftet:

- En bedre refusjonsordning for pendlere

- Utvidet samarbeid mellom NSB og Flytoget ved avvik i togtrafikken, samt

- Utvidet tilgang til Oslo-tunnelen for å forsert det pågående fornyelsesarbeidet.

Alle disse tiltakene er senere blitt fulgt opp.

Jeg gjør ellers oppmerksom på at mye av innholdet og resultatet av møtet den 7. januar, fikk Stortinget senere del i gjennom min orientering den 9. mars i år. Jeg viser også til mitt svar på interpellasjonen fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud om hva jeg konkret vil gjøre for at problemene på jernbanen blir utbedret, som ble drøftet i Stortinget samme dagen.

På møtet 6. april i år var mulig forsering av vedlikehold et eget tema. Jeg vurderer nå nærmere både det spørsmålet og også ev. følger for investeringsplanen i NTP 2010-2019. Skulle resultatet tilsi behov for endringer, vil Stortinget få seg forelagt slike forslag.