Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:989 (2009-2010)
Innlevert: 08.04.2010
Sendt: 09.04.2010
Besvart: 20.04.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden bidra til at det blir innhentet anbud på alternativer til luftspenn knyttet til linjen som planlegges mellom Sima og Samnanger for å ivareta viktige natur- og friluftslivsverdier?

Begrunnelse

Den planlagte linjen mellom Sima og Samnanger skal for tiden ligge til behandling i olje- og energidepartementet. Statnett SF har nå invitert entreprenører til å levere anbud på linjen, til tross for at det ikke foreligger en endelig avgjørelse fra departementet. Lokalt har flere tatt til orde for å ta i bruk alternativer til luftspenn som sjøkabel eller jordkabel, samt annen linjeforsterkning for å ivareta viktige natur- og friluftslivsverdier.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: NVE har gitt Statnett konsesjon for bygging og drift av en kraftledning mellom Sima og Samnanger. Konsesjonen er påklaget til Olje- og energidepartementet. Klagesaken ligger fortsatt til behandling her i departementet. Departementet vil fatte vedtak i klagesaken når alle hensyn er avveid i tråd med de kravene vi setter oss til en forsvarlig saksbehandling.

Flere alternativer for kraftframføring er for øvrig utredet under konsesjons-behandlingen. Det klagebehandlingen nå gjelder, er om den luftledning som Statnett valgte å søke om på grunnlag av foretatte utredninger, skal tillates eller ei.

Utsendelse av forespørsel om ledningsentreprise for den påklagede kraftledningen er fullt ut Statnetts ansvar. De forberedelser Statnett foretar før vedtak i klagesaken foreligger, skjer derfor på foretakets egen risiko.