Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:1000 (2009-2010)
Innlevert: 09.04.2010
Sendt: 13.04.2010
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 20.04.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Juvente undersøker hvert år hvor mange butikker som selger alkohol til mindreårige. I år er 206 butikker over hele landet testet om de selger alkohol til mindreårige, og 88 av de testede butikkene solgte alkohol til ungdommene som var 16 år eller yngre. Også 3 av 7 Vinmonopol solgte til mindreårige.
Hva vil statsråden gjøre for å unngå at så mange butikker bryter lovverket, og hva vil han gjøre for å unngå at så mange mindreårige får kjøpt alkohol?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg er svært opptatt av at alkohollovens regler overholdes, ikke minst gjelder dette aldersbestemmelsene. Aldersbestemmelsene omfattes av alkohollovens kjerneområde og skal skjerme barn og unge fra alkoholbruk.

Alkoholloven oppstiller et absolutt forbud mot salg av alkoholholdig drikk til personer som ikke oppfyller alderskravene i loven. Etter alkoholforskriften har ansatte på salgs- og skjenkesteder ved tvil om alder både rett og plikt til å kreve legitimasjon. Brudd på alkohollovens bestemmelser kan føre til inndragning av bevilling samt straffeansvar. Kommunen er pålagt å føre kontroll med salgssteder. Aldersbestemmelsene, salgs- og skjenketidene og at det ikke selges til personer som er påvirket av rusmidler, er særlig sentrale momenter ved kontrollen.

Kommunene har en svært sentral rolle i forvaltningen av alkoholloven. Kommunene skal i henhold til alkoholforskriften gi nødvendig råd og veiledning til bevillingshaver, styrer og stedfortreder, slik at omsetning av alkohol kan foregå i overensstemmelse med regelverket. Videre har kommunen ansvar for å føre kontroll med utøvelsen av kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (t.o.m. 4,7 volumprosent alkohol). Kommunene står fritt til å utforme en lokalt tilpasset alkoholpolitikk innenfor alkohollovgivningens rammer. Det er store kommunale forskjeller når det gjelder antall salgs- og skjenkebevillinger, åpningstider og andre kommunale forhold som gjør at kommunen er best skikket til å vurdere hvordan f. eks. kontroll skal foregå. Med denne friheten følger imidlertid ansvar. Dette er et ansvar kommunene må ta på alvor.

Staten har på sin side ansvar for å legge forholdene til rette for kommunene og sørge for god informasjon. Det har på denne bakgrunn blitt satt i gang en rekke tiltak den siste tiden for å bistå kommunene. Helsedirektoratet har en sentral rolle i dette arbeidet. Direktoratet har, i tillegg til kontinuerlig veiledning om alkoholloven til kommunene, igangsatt et eget kontrollprosjekt. Målet med prosjektet er å redusere omfanget av skjenking og salg til mindreårige og berusede personer. Arbeidet skal resultere i et verktøy for bruk i kommunenes kontroll. Videre ble det over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett for 2009 avsatt 6 mill. kroner til arbeidet med å bedre kontrollen. Direktoratet avholdt høsten 2009 en seminarrekke om kontroll hvor samtlige kommuner ble invitert. Helsedirektoratet skal i 2010 vurdere hvordan man kan hente inspirasjon fra det svenske STAD-prosjektet, som kan føre til økt overholdelse av alkohollovgivningen og vurdere ytterligere tiltak for å få til dette (jf. Stortingets behandling av Dokument nr. 8:80 (2008-2009), Innst. S. nr. 322 (2008-2009)).

Det er viktig at kommunene har en helhetlig tilnærming til utformingen av alkoholpolitikken. Kommunene skal ha en alkoholpolitisk handlingsplan, og det anbefales at denne inngår i en rusmiddelpolitisk handlingsplan. Helsedirektoratet har utformet en veileder til bruk for kommunen ved utformingen av rusmiddelpolitisk handlingsplan. Det ble over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett for 2009 bevilget 8 mill. kroner til bistand til kommuner i utarbeidelse av rusmiddelpolitisk handlingsplan. Bevilgningen er videreført for 2010.

Det er viktig at også salgsnæringen tar i bruk de virkemidler lovgivningen gir. For det første har ansatte rett og plikt til å spørre om legitimasjon, dersom de er i tvil om en person oppfyller alderskravene. Dernest skal alle innehavere av salgs- og skjenkebevillinger føre internkontroll, dvs. at det skal igangsettes systematiske tiltak for å sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav i bevillingen og alkohollovgivningen. Internkontrollen skal bidra til at f.eks. aldersbestemmelsene overholdes. Helsedirektoratet ga i 2005 ut en veileder for intern-kontroll etter alkoholloven for salgs- og skjenkesteder. Videre bistår Helsedirektoratet salgsnæringen ved spørsmål og henvendelser.

Når det gjelder Vinmonopolet, har selskapet informert meg om at grensen for hvem Vinmonopolet spør om legitimasjon ble endret fra 23 til 25 år i 2007. Vinmonopolets eget regelverk sier altså at alle kunder som de ansatte tror er under 25 år, alltid skal spørres om legitimasjon. Ingen som ikke er gamle nok, eller som ikke kan dokumentere sin alder, skal få kjøpt alkoholholdig drikk.

Vinmonopolet gjør et omfattende arbeid med alderskontroll. I 2009 ble 1,4 millioner kunder spurt om legitimasjon i Vinmonopolets butikker, mens 1 million kunder viste legitimasjon uoppfordret. Ca. 10.000 kunder ble avvist fordi de ikke kunne dokumentere at de oppfylte alderskravene for kjøp av alkoholholdig drikk. Vinmonopolet tester sin egen praktisering av alderskontrollen i det daglige gjennom en såkalt ”Mystery Shopper”-ordning. Det er et eksternt firma som har unge testere i alderen mellom 18 og 25 år som uanmeldt besøker Vinmonopolets butikker og derfor skal bli spurt om legitimasjon ved kjøp etter Vinmonopolets regelverk. I 2008 ble samtlige Vinmonopol-utsalg testet på denne måten 12 ganger. I 2009 ble dette økt til 15 ganger, mens i 2010 er hyppigheten økt ytterligere til 24 ganger. Dette vil si at Vinmonopolet i 2010 vil gjennomføre ca. 6000 kontroller av egne butikker i forhold til utøvelsen av alderskontroll.

Det er viktig at kontrollen av salgsstedene er så god som mulig, slik at salg til mindreårige ikke finner sted og at brudd på regelverket blir avdekket. Kommunene har hovedansvaret for at det føres en god kontroll og at bevillingshavere får tilstrekkelig informasjon om lovgivningen. Det er fra statlig side satt i gang en rekke tiltak for å sørge for økt overholdelse av alkohollovgivningen, herunder aldersbestemmelsene.

Jeg følger også Vinmonopolets kontroll nøye og er fornøyd med at de nå har økt antallet kontroller av butikkene ytterligere. Etter mitt syn er dagens regelverk og de mange tiltakene som er satt i gang tilstrekkelig, men det er viktig at vi opprettholder fokuset på dette og arbeider for stadig bedre overholdelse av regelverket og en bedre kontroll.