Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1005 (2009-2010)
Innlevert: 12.04.2010
Sendt: 13.04.2010
Besvart: 20.04.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Fremskrittspartiet har mottatt henvendelser fra personell tilknyttet HVs innsatsstyrker vedrørende pensjonsrettigheter. Slik vi oppfattet henvendelsen, har ikke denne gruppen personell krav på pensjonspoeng og feriepenger for den tiden de utfører i innsatsstyrken. Dersom dette er riktig vil det medføre et betydelig tap for den enkelte berørte.
Kan statsråden redegjøre for ordningen slik den er i dag og hvordan dette innvirker på de berørte som tjenestegjør for Forsvaret?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 13. april 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om godtgjøring til mannskaper i Heimevernets innsatsstyrke.

La meg innledningsvis si at i de senere år har Heimevernet fått en mer sentral rolle i forbindelse med samfunnssikkerhet og bistand ved kriser. Heimevernet har i dag et territorielt ansvar, og skal i tillegg kunne forsterke annen militær tilstedeværelse i utsatte områder. Jeg er opptatt av at personellet kompenseres på en rimelig måte for den viktige innsatsen de legger ned.

Tjenestegjøring i innsatsstyrkene innebærer frivillig tjeneste utover tjenesteplikten. Personellet undertegner en avtale om tjenestegjøring for tjeneste utover den pålagte plikten. Total tjenesteplikt utgjør inntil 36 dager årlig for menige/korporaler og 39 dager for befal. Kontraktens varighet er 3 år. I tråd med Prop. 1 S (2009-2010) legges det opp til å trene innsatsstyrken, henholdsvis 15 dager for mannskaper og 20 dager for befal i år.

En arbeidsgruppe oppnevnt av Landsrådet for Heimevernet fremla i 2006 et forslag til ny kompensasjonsordning for befal og mannskaper i Heimevernet. Som en konsekvens av dette etablerte Forsvarsdepartementet signerings- og sluttbonus for innsatsstyrken.

I tillegg ble det innført et operativt tillegg for tjeneste iht. HV-lovens § 13. Dette tilstås dersom soldaten blir utkalt til tjeneste som ikke er en del av planlagt øvelse eller kurs.

Dersom personellet skal få pensjonspoeng og feriepenger, forutsetter dette at de inngår et ansettelsesforhold med Forsvaret. Kravet for å få pensjonspoeng er at man har en pensjonsgivende inntekt som overstiger grunnbeløpet i Folketrygden (ftrl. § 3-15).

Heimevernets innsatsstyrke vil fullt oppsatt ha en stillingsramme på 5 000 befal og mannskaper. En ordning med et ansettelsesforhold, vil medføre en økt kostnad i størrelsesorden 180 millioner kr årlig, gitt at 4 500 mannskaper eller om lag 90 % av styrken må kompenseres. Det må tas forbehold om andelen av HV-soldater som får lønn fra arbeidsgiver, antall befal, differensiert arbeidsgiveravgift, antall som er forsørgere, med mer og som da ikke vil bli omfattet av ordningen. En kostnadsøkning i denne størrelsen vil få store konsekvenser for gjennomføringen av inneværende langtidsplan og innebærer at man ikke når målsettingen om balanse mellom ressurser, aktivitet og struktur ved utgangen av 2012.

Personell som tjenestegjør i Heimevernet godtgjøres i dag etter et system som er basert på behovsprøving. Dersom Forsvaret skal gå over på et lønnsbasert system, vil dette kreve en omfattende konsekvensutredning. Forsvarssjefen utreder nå, og vil komme med en helhetlig tilrådning om endring av økonomisk kompensasjon for befal og mannskaper i Heimevernet, som vil være et viktig innspill i denne saken. Anbefalingen vil foreligge i løpet av 2010, og danne grunnlag for Forsvarsdepartementets videre vurdering.