Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1017 (2009-2010)
Innlevert: 14.04.2010
Sendt: 15.04.2010
Besvart: 20.04.2010 av justisminister Knut Storberget

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Vil statsråden ta grep for å få endret praksisen ved kontoret for voldsoffererstatning?

Begrunnelse

I etterkant av straffesakene om drapene på det som ble omtalt som "Dødens gård" har Kontoret for voldsoffererstatning avkortet deler av erstatningsbeløpet til etterlatte etter et av ofrene. Begrunnelsen skal være at drapene skjedde som ledd i kriminell virksomhet. Avkortningen skjedde til tross for at domstolen hadde utmålt en høyere erstatning til de etterlatte.
Jeg finner det problematisk at Kontoret for Voldsoffererstatning overprøver avgjørelser fattet av domstolene og er interessert i å høre hva Statsråden vil gjøre med denne problemstillingen.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet er relatert til en konkret sak som er avgjort av Kontoret for voldsoffererstatning. Saken ble påklaget 26. mars 2010 til Erstatningsnemnda for voldsofre. Klagesaken er ikke avgjort ennå. Jeg kommenterer ikke konkrete saker, i hvert fall ikke en som er under klagebehandling.

Nedenfor vil jeg imidlertid knytte noen generelle kommentarer til spørsmålet om voldsoffererstatningsmyndighetene bør komme til samme resultat som domstolene når det gjelder erstatningsutmålingen:

Jeg har tillit til at domstolene fatter riktige avgjørelser. Når domstolene har utmålt et erstatningsbeløp, vil dette skape en berettiget forventning hos voldsofre. Videre bør forvaltningen prinsipielt ikke komme til et annet resultat enn domstolene ved vurderinger av det samme saksfaktum i forhold til de samme rettsregler, idet det vil kunne svekke domstolenes legitimitet.

Voldsoffererstatningsmyndighetene bør derfor som utgangspunkt ikke redusere erstatningen mer enn forskjellene i regelverk tilsier. Domstolene utmåler skadevolders erstatningsplikt etter skadeserstatningsloven og alminnelig erstatningsrett, her kan det blant annet gjøres reduksjon på grunn av skadevolders forhold. Ikke alle tapsposter som retten kan idømme dekkes etter voldsoffererstatningsordningen, for eksempel vil de fleste tingsskader falle utenfor. Voldsoffererstatningsmyndighetene utmåler hva staten skal erstatte etter voldsoffererstatningsloven, blant annet gjelder et maksimumsbeløp.

Unntak kan imidlertid tenkes i tilfelle hvor det er kommet nye og viktige opplysninger etter at domstolene avgjorde saken.

Etter min oppfatning følger voldsoffererstatningsmyndighetene prinsippene ovenfor. Jeg ser derfor ikke behov for å komme med retningslinjer om dette.