Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1024 (2009-2010)
Innlevert: 15.04.2010
Sendt: 15.04.2010
Besvart: 23.04.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Fron Rehabilitetssenter AS (FR) har siden 2006 levert ytelser innen helserettet og arbeidsrettet rehabilitetstjenester i spesiallisttjenesten. De har hatt avtaler med NAV og Helse Sør-Øst. Her er det brukt 25 millioner statlige kroner og det er utviklet et svært kompetent faglig miljø med 17 ansatte. Resultatene som det kan vises til, bl.a. i en gjennomgang av Østlandsforskning er svært gode, likevel får de ikke videreføre avtalen med HSØ.
Vil statsråden vurdere hva som her er skjedd og kriteriene for anbud?

Begrunnelse

Etter at opptreningssenteret Sofienberg i Sør-Fron blei bestemt nedlagt, gikk Staten inn med prosjektmidler som har bidratt til opprettelsen av FR i samme kommune. Ved nedleggelsen av Sofienberg forsvant flere titalls arbeidsplasser, noe som merkes godt i en liten kommune. Ved FR er det nå 17 nye arbeidsplasser. Her er bygd opp et sterkt faglig kompetansemiljø og klientene får en helhetlig behandling og hjelp som gir svært gode resultater. FR har stadig økt søkning og har en sunn økonomi. Jeg har selv vært der flere ganger, snakket med klientene og opplevd den fantastiske institusjonen som her utvikler seg.
Så er det likevel plutselig "kroken på døra", noe som har skapt sterke reaksjoner fra mange hold.
En ting er at vi mister arbeidsplasser og ressurssterke folk som er ansatte der som vi trenger i bygda, men det viktigste er at et svært godt tilbud til folk som trenger det og som gir god samfunnsøkonomi, faller bort. Jeg reagerer særlig sterkt på at beliggenheten og tilgjengeligheten til stedet blir brukt som et argument for å si nei til videre avtale. Tilgjengeligheten med tog, buss og maxi-taxi er tvert imot svært god. Nettopp beliggenheten er en stor fordel i terapien i følge mange fagpersoner. Nå blir resultatet av anbudstildelingene en storstilt sentralisering.
FR arbeider etter en modell som ser fremming av egne ressurser og muligheter som sentrale premisser for helse og arbeidsevne, og pasientens egne refleksjoner og valg som sentrale faktorer i mostring av arbeids- og hverdagsliv.
Senteret ligger høyt og fritt med en fantastisk utsikt over Gudbrandsdalen. De bruker den flotte naturen året rundt. Pasientene har ved gjentatte anledninger fremhevet beliggenheten, roen og freden som en økt helsefremmende faktor under sitt opphold ved FR. Jeg viser videre til hva FR selv uttaler: ”Med arbeidsrettede rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten forstår FR at rehabiliteringstjenester skal være basert på:

- medisinsk og helsefaglig rehabiliteringskompetanse på spesialistnivå, med særlig fokus på funksjonsforbedring og mestring av helsemessige tilstander som er til hinder for arbeidslivsdeltagelse.
- arbeidslivskompetanse og kompetanse innrettet mot samhandling med relevante lokale aktører som arbeidsgiver og NAV.

Pasienter som tar sikte på videre yrkesaktivitet og som kan vurderes til å komme raskere tilbake til arbeid som følge av oppholdet ved FR, er målgruppen. FR ser sitt tilbud i lys av dette vårt felles mål om redusert sykefravær.
FR ønsker videre i sitt arbeide at det så tidlig som mulig i pasientens opphold etableres kontakt med NAV/arbeidsgiver dersom det forventes behov for midlertidig eller varig oppfølging/tilrettelegging av arbeidsplass.
FR har et etablert tilbud til de ulike målgruppene/diagnosegruppene som vi tilbyr del ytelser i. Tall fra 2008 og 2009 viser hvor mange pasienter/brukere vi har hatt på de to avtalene, inndelt i alderskategorier, se for øvrig vedlagte Rapport til Helsedirektoratet, pr januar 2010.

2008
18 - 39 år - 44, herav 14 fra HSØ Raskere tilbake
40 - 49 år - 71, herav 20 fra HSØ Raskere tilbake
50 - 62 år - 69, herav 18 fra HSØ Raskere tilbake
2009
18 - 39 år - 56, herav 22 fra HSØ Raskere tilbake
40 - 49 år - 74, herav 26 fra HSØ Raskere tilbake
50 - 62 år - 58, herav 20 fra HSØ Raskere tilbake.

I 2008 og 2008 har FR gjennomført forsknings- og utviklingsprosjekter, med støtte fra Helsedirektoratet. I 2008 hadde vi prosjektene Fra sykdom til vitalitet (forskningsmessig bistand fra Østlandsforskning) og Hest som mestringsmedium. I 2009 har FR gjennomført Fortsatt vitalitet (videreutvikling av prosjektet fra 2008, med bistand fra Østlandsforskning) og Oppfølgingsprosjektet. Sistnevne tar for seg pasienter som trenger ytterligere oppfølging, utover de faste prosedyrene FR har etter endt opphold. Oppfølgingen er individuelt tilrettelagt, med noen gruppeaktiviteter. Rapport etter disse prosjektene blir ferdigstilt i mars 2010.
Evaluering og erfaring fra prosjektene har gitt oss mulighet til og stadig og forbedre vårt tilbud innen helse- og arbeidsrettet rehabilitering. Vi implementerer aktiviteter vi først har prøvet i ut prosjektsammenheng, og slik sett har vi en forankret videreutvikling.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Fron Rehabiliteringssenter er ett av flere private rehabiliteringssentre som har mottatt omstillingsmidler siden 2006. Hensikten med omstillingsprosjektet har vært at sentrene skulle få rammebetingelser for å omstille virksomheten og bli så gode at de kunne oppnå kontrakter og dermed sikre drift.

Fron Rehabiliteringssenter har hatt avtale med både NAV og Helse Sør-Øst RHF om å yte tjenester innenfor ordningen ”Raskere tilbake”.

Jeg er gjort kjent med at Fron Rehabiliteringssenter ikke har fått avtale verken med NAV eller Helse Sør-Øst RHF for 2010. På denne bakgrunnen har styret for institusjonen varslet permittering av alle ansatte fra 9.4.2010. I denne situasjonen har Helsedirektoratet valgt å innvilge ekstra prosjektmidler slik at en gruppe pasienter får fullført sitt avtalte oppfølgingsopphold. Videre har Helsedirektoratet innvilget lønnsmidler til to personer i en måned for å skrive sluttrapport fra siste del av omstillingsprosjektene. Helsedirektoratet mener at erfaringer som Fron Rehabilitering har gjort kan komme til nytte for andre som bidrar i rehabilitering med arbeid som mål. Arbeidslivsplasser for fire personer vil ikke kunne videreføres.

Både NAV og Helse Sør-Øst RHF inngår avtaler etter regelverket for offentlige anskaffelser. Grunnlaget for konkurransen går fram av forskrift om offentlige anskaffelser og vurderes i forhold til kvalitet, tilgjengelighet og økonomi hvor kvalitetsparameterne veier tyngst ved vurderingen av tilbudene. Det skal utarbeides konkurransegrunnlag og utlyses konkurranse. NAV og Helse Sør-Øst RHF inngår avtaler med utgangspunkt i den økonomiske rammen som er til disposisjon. Dette innebærer at det kan være tilbydere som har gode tilbud, men som samlet sett likevel ikke når opp i konkurransen.

Jeg er i tillegg kjent med at institusjonen har klaget til Helse Sør-Øst på manglende tildeling av kontrakt.