Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1031 (2009-2010)
Innlevert: 15.04.2010
Sendt: 16.04.2010
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 23.04.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Tjenestedirektivet skal sikre et felles marked for tjenester innenfor EU og EØS-området. Leasingbiler og annen langtidsleie er unntatt fra direktivet, men dette unntaket gjelder ikke leiebiler.
Hvilket juridisk grunnlag har regjeringen for å kunne nekte folk bosatt i Norge å benytte utenlandsk leiebil i Norge mer enn 42 dager i året, dersom dette gjennomføres som kortidsleie på noen uker av gangen?

Begrunnelse

I henhold til tjenesteloven og direktiv 2006/123/EF er leasing av bil unntatt fra prinsippet om at en tjenesteyter etablert i annen EØS-stat har rett til å yte tjenester her i landet. I betraktning 89 i direktivet slås det imidlertid fast at

”That exclusion does not cover occasional or temporary rental”.

EFTA Surveillance Authority (ESA) konkluderte i en grunngitt uttalelse datert 16. juli 2008 med at forskrift om avgiftsfri innførsel og bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge (midlertidigforskriften) § 5 bokstav c var i strid med EØS-avtalens art. 36 om fri flyt av tjenester. Regjeringens nye forskrift innebærer at personer med fast opphold i Norge ikke kan bruke utenlandsregistrerte utleiekjøretøyer mer enn 42 dager i løpet av året, og at et utenlandsregistrert utleiekjøretøy ikke må benyttes i Norge av personer med fast opphold mer enn 182 dager i året. Det er vanskelig å se hvordan dette kan være i tråd med Norges forpliktelser overfor EU.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Adgangen til å benytte utenlandsregistrert motorvogn i Norge er regulert i forskrift 20. juni 1991 nr. 381 om avgiftfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge (Midlertidigforskriften). Personer som er permanent bosatt i Norge, er i utgangpunktet henvist til å benytte kjøretøy med norske skilter. Dette gjelder uavhengig av om kjøretøyet er leid eller eid. For leiebiler er det imidlertid gitt en særregel, hvoretter personer med fast oppholdssted i Norge gis anledning til å benytte utenlandsregistrerte motorvogner i Norge, i forbindelse med hjemreise fra utlandet. Slik bestemmelsen lød tidligere, forutsatte bruk særskilt tillatelse, og at kjøretøyet ble levert til utleiers representant i Norge umiddelbart etter hjemreise.

16. juli 2008 avga EFTA Surveillance Authority (ESA) en grunngitt uttalelse hvor det ble slått fast at de norske reglene om midlertidig innførsel og bruk av utenlandsk registrert motorvogn i Norge er i strid med EØS-avtalens artikkel 36 (forbudet mot tjenesterestriksjoner). Ved brev 10. oktober 2008 erkjente Norge overfor ESA at dagjeldende regelverk for bruk av utenlandsregistrerte leiebiler i Norge var i strid med artikkel 36.

Etter EØS-avtalen artikkel 36 nr. 1 skal det for virksomheter i EØS-statene som er etablert i en annen stat enn tjenestemottakeren, ikke være restriksjoner på adgangen til å yte tjenester innen avtalepartenes territorium. Alle tiltak som forbyr, medfører ulemper for eller gjør utøvelsen av den frie bevegelighet mindre interessant, er i utgangspunktet å anse som restriksjoner etter artikkel 36 nr. 1.

Da ESAs grunngitte uttalelse ble vurdert, kom departementet til at den snevre adgangen for personer bosatt i Norge til å benytte biler med utenlandske kjennemerker innebar en restriksjon på adgangen til å yte og motta tjenester etter artikkel 36 nr. 1. De strenge norske reglene for fritak for registrerings- og avgiftsplikt er begrunnet i hensynet til å hindre omgåelse av regelverket. Dette er ansett som et legitimt formål. Departementets konklusjon ble likevel at reglene slik de tidligere lød var for strenge til å oppfylle EØS-avtalens krav til proporsjonalitet.

Problemstillingen etter dette har vært å komme fram til et system som ligger innenfor rammen av EØS-avtalen og samtidig ivaretar Norges behov for å beskytte skattefundamentet.

Finansdepartementet har i samarbeid med Toll- og avgiftsdirektoratet utarbeidet et nytt regelverk på området. Etter forskrift om endring av forskrift 20. juni 1991 nr. 381 om avgiftsfri innførsel og bruk av utenlandsk registrert motorvogn i Norge, vil en person med fast oppholdssted i Norge kunne benytte utenlandsregistrert leiebil her i inntil 6 uker pr. år, fordelt på et fritt antall perioder. Bruk av utenlandsregistrert leiebil forutsetter at kjøretøyet fysisk er hentet i utlandet. Bruk må varsles til avgiftsmyndighetene gjennom et nettbasert system.

Det nye regelverket er utarbeidet i samråd med ESA. Finansdepartementet forutsetter på bakgrunn av dette at forskriften nå er i samsvar med Norges forpliktelser i henhold til tjenesteloven og tjenestedirektivet, og EØS-avtalen for øvrig.