Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1039 (2009-2010)
Innlevert: 16.04.2010
Sendt: 19.04.2010
Besvart: 20.04.2010 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Forstår statsråden den uroen som næringsdrivende og innbyggerne i Geiranger føler ved det å være uten politi i den mest hektiske turistsesongen, og vil statsråden foreta seg noe konkret for at Geiranger skal ha politi stasjonert i bygda i den mest hektiske turistsesongen om sommeren?

Begrunnelse

Turistbygda og verdsarvområdet Geiranger går nok en utrygg turistsesong i møte, med manglende politiberedskap. Sunnmørsposten fredag 16. april viser nok en gang til at politiet på Sunnmøre ikke ser seg råd til å ha betjenter stasjonert i Geiranger til tross for at 700 000 turister besøker bygda i løpet av noen hektiske sommermåneder. Det vises til at statsråden har uttalt at det er lite behov for politi i turistbygda, og at lensmann i Stranda og Norddal lensmannskontor kun følger lojalt de vedtak som er gjort. Undertegnede som ved gjentatte anledninger tatt opp problemstillingen i spørsmål til statsråden, stiller seg svært kritisk til at Statsråden kan være av den formening at Geiranger med så stor gjennomstrømming av folk fra hele verden i løpet av en kort og hektisk sommersesong, skal være uten stasjonert politi. Det er for meg uforståelig at Statsråden på ramme alvor kan mene at vakthavende politi ved Stranda og Norddal lensmannskontor som har vaktsamarbeid med Sykkylven lensmannskontor skal måtte kjøre 19 mil før de er fremme i Geiranger. Når ulykka er ute og fjordene er nattestengt fordi fergene har lagt til kai, må politibilen med blålys innom både Sogn og Fjordane og Oppland fylke før de til slutt er fremme i Geiranger, dersom ikke vegen allerede er stengt av ras. Lensmannskontoret har hatt politivakt i Geiranger siden 1950 - tallet.
Dette har tidligere vært grunngitt med turisttrafikken, som en trygt kan påstå har vært sterkt økende. Det har ikke manglet på oppdrag, ettersom bygda har opplevd flere leteaksjoner, ulykker med døden til følge og et drap som fremdeles ikke er oppklart. Trenden er at stadig flere uerfarne turister søker seg ut i vår storslåtte natur, med de utfordringene som det ofte kan føre med seg med fallulykker og leteaksjoner. I slike tilfeller er det viktig og nødvendig å ha politiet stasjonert i nærheten.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Justisdepartementet har forelagt spørsmålet for Politidirektoratet. Jeg viser også til det svar jeg gav til representanten 2.6.2009 i samme anledning, siden situasjonen i år har mange likhetstrekk med situasjonen i fjor.

Politidirektoratet opplyser, etter kontakt med Politimesteren på Sunnmøre, at beredskapen sommeren 2010 ikke vil være vesentlig endret i forhold til tidligere år. Generelt vil politiet betjene området Geiranger gjennom vakt- og beredskapsordning fra driftsenhet Stranda/Norddal og Sykkylven. Driftsenheten er i år fullt bemannet og i sommer vil den ytterligere styrkes med en ferievikar. Området vil også i perioder bli dekket med dagpatruljer etter en oppsatt plan og politimesteren opplyser at i deler av turisthøysesongen vil tjenestemenn være stedsplassert i Geiranger på dag- og nattestid.

Politidirektoratet opplyser at Politimesteren vil ta kontakt med Utrykningspolitiet for å få bekreftet om de også vil være til stede i området med politimannskaper også denne sommeren. Det er ikke rapportert om uheldige episoder under avviklingen av fjorårets turistsesong.

For Sunnmøre politidistrikt var bevilgningsøkningen i perioden 2006-2009 18,1 millioner kroner. For 2010 har bevilgningene økt ytterligere med 10,4 millioner kroner, en økning på 7,6 % fra 2009. En slik budsjettøkning skulle borge for enda bedre rammevilkår for polititjenesten på Sunnmøre i 2010.

For landet som helhet har Regjeringen, både i denne og i forrige periode, økt politiets budsjetter vesentlig. Vi arbeider hele tiden for at politiet skal få ressurser og rammevilkår som setter etaten i stand til å ivareta sine oppgaver på en god måte.

Siden regjeringsskiftet har politibudsjettet økt fra 8,748 milliarder kroner i 2006 til 11,616 milliarder kroner i 2010. Dette er en vekst på 2,9 milliarder kroner (32,8 %). Bare i 2010 ble budsjettet økt med hele 1,3 milliarder kroner, til tidenes største politibudsjett.

I forbindelse med de årlige budsjettene har Justisdepartementet prioritert stillingsvekst og økt politidekning. Bakgrunnen for dette er bl.a. rapporten "Politiet mot 2020 - Bemannings- og kompetansebehov i politiet" som ble utarbeidet av Politidirektoratet (POD) i 2008. POD og politiets organisasjoner fremhevet behovet for å styrke bemanningen med 2 700 polititjenestemenn og 1 000 sivile stilinger innen 2020.

I forbindelse med tiltakspakken i fjor ble det bl.a. opprettet 460 sivile årsverk i politi- og lensmannsetaten, 6 av disse stillingene ble tildelt Sunnmøre politidistrikt. I praksis betyr dette at om lag 280 polititjenestemenn kan frigjøres til operativt arbeid. I 2010 vil det bli et rekordhøyt opptak til Politihøgskolen med hele 720 studenter. Høye opptak til Politihøgskolen sikrer at det er tilstrekklig utdannede polititjenestemenn til å øke politibemanningen slik som det er foreslått i ovennevnte bemanningsrapport.

I tillegg er det som en del av den nye særavtalen om arbeidstidsbestemmelser i politiet, som trådte i kraft 1. oktober 2009, gjort avtale om å øke arbeidstiden for mange politiansatte med en time pr uke. Dette representerer en ytterligere ressursøkning på anslagsvis 230 årsverk. Til sammen gir dette et betydelig løft for politiet, også for politiet på Sunnmøre.

Imidlertid er det slik at politiet til enhver tid må sørge for å dekke de driftsmessige utfordringene de har. Det er i denne sammenheng at Politimesteren på Sunnmøre må foreta sine prioriteringer, også for politiets tilstedeværelse og lokalisering i Geiranger. Når politidistriktet får sin årlige rammetildeling, er det distriktets ledelse som har ansvaret for at ressursene fordeles slik at innbyggerne får en best mulig polititjeneste. Jeg har ingen grunn til å mene at dette ikke gjøres etter beste evne i Sunnmøre politidistrikt.