Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1047 (2009-2010)
Innlevert: 19.04.2010
Sendt: 20.04.2010
Besvart: 27.04.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Hvordan vil Miljøverndepartementet medvirke til at praktisering av lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) blir i tråd med Stortingets flertallsvilje?

Begrunnelse

Markalovens formålsparagraf ble endret ved Stortingets behandling og heter nå:

"Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål."

Videre uttalte stortingsflertallet, alle unntatt Frp, følgende i Innst. O. nr. 58 (2008-2009):

"Stortingsflertallet, alle unntatt Frp, mener at markaloven må sikre en flerbruksforvaltning av Marka mellom ulike interesser som friluftsliv, idrett, bevaring av natur- og kulturmiljø med kulturminner, bærekraftig næringsvirksomhet og etablert bosetting. Flertallet vil gjennom balansert flerbruk varig sikre Marka til beste for folkehelsen i omkringliggende områder, fysisk så vel som mentalt, kvalitativt så vel som kvantitativt. Gode naturopplevelser er særdeles viktig for vår mentalhygiene. Derfor er det et viktig mål at Marka blir brukt av flest mulig."

Stor aktivitet fra enkelte friluftsorganisasjoner, flere uttalelser fra fylkesmannen i Oslo og Akershus og et økende antall presseoppslag og andre meldinger, vitner om stor uenighet om og bekymring for måten markaloven ser ut til å bli praktisert på. Med samfunnsutviklingen, og de siste års nedgang i tradisjonell turbruk mange steder i Marka, vil det kreves betydelig tilrettelegging for å lokke turfolket, og ikke minst barn og ungdom, funksjonsfriske som funksjonshemmede, ut i marka. En viktig forutsetning for å oppnå foran siterte flertallsuttalelser, vil være en felles forståelse av innholdet i flerbruksforvaltningen for Marka. Derved kan markaloven bli en robust miljølov som overlever skiftende regjeringer til beste også for friluftslivet og bærekraftig næringsliv og etablert bosetting. Det må opprettes en konstruktiv dialog og en langt sterkere felles forståelse mellom de ulike interessegrupper for å realisere lovens formål. Dette vil etter min vurdering vanskelig kunne skje uten aktiv medvirkning fra miljøverndepartementet i tråd med stortingsflertallets vilje.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Markaloven skal fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Disse tre hensynene er sidestilt. Hensynet til å fremme og tilrettelegge for idrett er avgrenset til å gjelde idrett som kan innpasses i Marka. I tråd med lovens formål legger jeg opp til en flerbruksforvaltning som tar hensyn til natur- og kulturminner, ulike brukergrupper og etablerte bosettinger. Det skal også tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.
For å oppfylle markalovens intensjon er det dessuten viktig å involvere alle berørte interesser på en god måte. Arbeidet med arealplansaker i marka følger i hovedsak plan- og bygningslovens system, hvor hensynet til medvirkning er sentralt. Markaloven stiller imidlertid noen tilleggskrav til saksbehandlingen. Det følger av markaloven at kommunene ikke kan igangsette planarbeid uten Miljøverndepartementets tillatelse. Det følger videre av loven at kommunens endelige vedtak om arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan må stadfestes av Miljøverndepartementet for å få rettsvirkning. Den enkelte kommune med områder i Marka sender slike saker til departementet via fylkesmannen i eget fylke. Fylkesmannen har her ikke beslutningsmyndighet, men gir en begrunnet faglig tilrådning til departementet innenfor de rammer som følger av markaloven. Disse rutinene bidrar, sammen med kommunens saksframlegg, til at alle arealplansaker i Marka opplyses så godt som mulig før departementet gir tillatelse til planoppstart eller stadfester plan.
Jeg viser avslutningsvis til at Fylkesmannen i Oslo og Akershus har fått i oppdrag å forberede etableringen av Markarådet. Siktemålet er at rådet er på plass høsten 2010. Jeg legger opp til at Markarådet skal ha en viktig rolle gjennom en ombudsmannsfunksjon med fokus på å fremme lovens formål, ved å ta opp saker av overordnet og prinsipiell betydning og gjennom innspill til kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner.