Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1051 (2009-2010)
Innlevert: 19.04.2010
Sendt: 20.04.2010
Besvart: 27.04.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Store deler av norsk luftrom har vært stengt over flere dager, uten at norske myndigheter har undersøkt om det faktisk er vulkanaske i luften. Avinor og Luftfartstilsynet baserer seg på værrapporter fra britiske Met Office. Ingen har målinger som er relatert direkte til partikler over Norge og Skandinavia.
Vil statsråden ta et initiativ til å kjøpe inn nødvendig utstyr for å gjennomføre partikkelmålinger i Norge og Skandinavia, og hva er utgiftene til dette?

Begrunnelse

Viser til utbruddene på Island og Eyjafjallajokulls utbrudd med svarte aske skyer som trolig vil ramme ulike områder av europeisk og norsk luftfart framover.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er riktig at norske myndigheter har basert seg på informasjon mottatt fra britiske Met Office, nærmere bestemt The Volcanic Ash Advisory Center (VAAC). VAAC er ett av ni sentre i et verdensomspennende, internasjonalt system grunnlagt av FN organisasjonen International Civil Aviation Organization (ICAO). Dette overvåkingssystemet kalles International Airways Volcano Watch (IAVW). Oppgaven til disse sentrene er å identifisere områder med vulkansk aske og å varsle hvordan askeskyene kommer til å bevege seg.

Dette er et veletablert internasjonalt system og lå til grunn for den kriseplan som ICAO’s Europakontor hadde utarbeidet for slike hendelser og som ble fulgt av de norske og øvrige europeiske luftfartsmyndigheter da krisen brøt ut. De målinger og beregninger som gjøres av VAAC gjelder de samme askeforekomstene som ligger over, eller har passert over, Norge, og de har derfor direkte relevans til partikler over Norge og Skandinavia for øvrig.

Verken vi i Norge, eller i resten av Europa forøvrig, hadde på det tidspunktet da krisen brøt ut erfaring med hvordan vi skulle håndtere problemene knyttet til vulkansk aske, og vi måtte derfor basere oss på de prosedyrer og målinger som var nedfelt i kriseplanen. Luftfartstilsynet vil nå ta initiativ for å kartlegge hvilke muligheter som finnes med hensyn til utstyr for partikkelmålinger og modeller for beregning av spredning av aske. Slike målinger og beregninger vil evt. komme i tillegg til det internasjonale samarbeidet som er vist til over. I tillegg til en kartlegging av hvilke muligheter ytterligere utstyr og målinger vil gi, må det også gjøres en inngående vurdering av hvorvidt en slik merinformasjon vil kunne føre til kvalitativt bedre beslutninger med hensyn til disponeringen av luftrommet i tider med askeforekomster. Jeg vil følge opp dette arbeidet i forbindelse med evalueringen av krisen.

På nåværende tidspunkt har jeg ikke grunnlag for å si noe om kostnadene ved anskaffelse av måleutstyr.