Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1061 (2009-2010)
Innlevert: 21.04.2010
Sendt: 21.04.2010
Besvart: 28.04.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Statsråden skriver i svarbrev til Stortinget (spørsmål nr 950) 08.04.2010 at: "Jeg forutsetter at Region vest fortsatt skal gi et tilfredsstillende tilbud til barna i sin region og at nedbygging av institusjoner må skje parallelt med utbygging av andre og bedre tilbud".
Hvilket konkret tilbud foreligger i dag for de barna hvis plasser forsvinner når avtalen med Solstrand barnevernsenter i Region vest sies opp?

Begrunnelse

Solstrand barnevernsenter mottok 26.02.2010 oppsigelse av fastkontrakt om kjøp av 6 plasser ved korttidsavdelingen. Denne avdelingen har sørget for akuttplasseringer av barn under 12 år.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: I Region vest er det flere omsorgsplasser, dvs. institusjonsplasser for barn og ungdom som er plassert utenfor hjemmet fordi foreldrene ikke kan gi dem den omsorgen de trenger, enn behovet tilsier. Samtidig er det et udekket behov for plasser til ungdom med alvorlige adferdsvansker. Korttidsavdelingen på Solstrand tilbyr omsorgsplasser til barn i aldersgruppen 6 -12 år. Bufetat mener at barn under 12 år ikke er tjent med å plasseres i institusjon, og har derfor vurdert at de ikke har behov for denne typen plasser. Solstrand har sagt seg villig til å endre tilbudet ved å tilby omsorgsplasser til barn over 12 år. En slik endring ville imidlertid føre til et ytterligere overskudd på denne typen plasser i regionen. Å endre målgruppen fra omsorgsplasseringer til ungdom med alvorlige atferdsvansker, er imidlertid å anse som en vesentlig endring som ikke kan gjøres innenfor eksisterende avtale. Avtalen med Solstrand barnevernsenter er som følge av dette sagt opp.

Jeg vil understreke at ingen barn som bor på Solstrand vil bli flyttet som følge av at avtalen med Bufetat avvikles 1. juli. En forutsetning for avviklingsvedtaket er å sikre at alle barn fortsetter å få et individuelt tilpasset tilbud der hensynet til barnets beste er ivaretatt. Praktisk sett blir avtalen sagt opp når siste barn flytter ut av institusjonen etter normalt forløp.

Region Vest bygger opp beredskapshjemstilbudet parallelt med at institusjonstilbudet reduseres. Alternativet til akutt- og korttidsavdelingen på Solstrand er primært beredskapshjem, ikke ordinære fosterhjem. Per dags dato er det tilstrekkelig med beredskapshjem i Haugesundsområdet. I forbindelse med avvikling av avtalen med Akutt- og korttidsavdelingen på Solstrand arbeides det med rekruttering av fire nye beredskapshjem. Region vest har lagt frem oppbyggingsplaner for etablering av disse hjemmene og regner med å ha de fire nye beredskapshjemmene på plass til når oppsigelsesfristen på avtalen med Solstrand utløper.

I alt barnevernsarbeid er det barnets beste som skal veie tyngst av flere viktige hensyn. Det gjelder også for avviklingen av avtalen med Solstrand barnevernsenter. Jeg har tillit til at Bufetat gjennomfører denne prosessen på en måte som i første rekke ivaretar det enkelte barns behov.