Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1067 (2009-2010)
Innlevert: 21.04.2010
Sendt: 22.04.2010
Besvart: 30.04.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at pasienter som får foreskrevet utprøvende behandling, blant annet med Sativex, omfattes av støtteordninger som sikrer at behandlingen kan gjennomføres?

Begrunnelse

Jeg er gjort kjent med at Helsedirektoratet ut fra en individuell vurdering har godkjent forskrivning av Sativex for behandling av en pasient med Tourettes syndrom. Behandlingen anses som utprøvende, men pasienten og vedkommendes lege vurderer at han har svært god virkning av behandlingen.
Utgiftene for behandlingen er imidlertid høye, og omfattes ikke av ordinære støtteordninger som egenandelstak 1 og 2. Dette fører til at pasienten får økonomiske problemer, noe som kan gjøre behandlingen umulig å gjennomføre. Dette vil i så fall føre til betydelige problemer i forhold til å mestre hverdag og arbeid.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Sativex er et cannabisbasert legemiddel til behandling av spasmer som følge av MS, kreftsmerter og nevropatiske smerter. Legemidlet har ikke markedsføringstillatelse i Norge, og import av legemidlet til Norge forutsetter derfor at Statens legemiddelverk innvilger godkjenningsfritak. Forskrivning av legemidlet krever dessuten godkjenning fra Helsedirektoratet.

Refusjon for legemidler forutsetter at legemidlets effekt kan dokumenteres. Normalt kreves det at legemidlets effekt for den aktuelle diagnosen er godt dokumentert gjennom studier. Gjeldende regelverk og praksis åpner ikke for refusjon av legemidler til behandling av Tourettes syndrom, når effekten kun er dokumentert gjennom rapporter fra enkeltpasienter.

Helsedirektoratet har på oppdrag fra departementet utredet og fremmet forslag til nytt system for refusjon av legemidler etter individuell søknad innenfor blåreseptordningen. Forslaget vil kunne innebære at dokumentasjon av effekt gjennom rapporter fra enkeltpasienter vil kunne være tilstrekkelig for å yte refusjon for legemiddelutgifter for flere pasienter med sjeldne og alvorlige sykdommer. Direktoratets forslag til endringer vil innebære økte utgifter for folketrygden. Regjeringen vil derfor vurdere dette forslaget i forbindelse med statsbudsjettet for 2011.