Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:1086 (2009-2010)
Innlevert: 23.04.2010
Sendt: 23.04.2010
Besvart: 30.04.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): I forbindelse med ny lov om eiendomsmegling ble det stilt nye krav til formelle kvalifikasjoner for å være eiendomsmegler. I den forbindelse ble det en overgangsordning for allerede ansatte meglere til å møte nye formelle krav. kravet er imidlertid at man må ha minst tre års praktisk erfaring med eiendomsmegling, hvor minst to år er opparbeidet de siste fem år før lovens ikrafttredelse.
Vil statsråden vurdere å utvide overgangsordningen slik at de som ble ansatt før loven ble vedtatt kan omfattes av ordningen?

Begrunnelse

Overgangsordningen er utformet slik at flere som drev med eiendomsmegling før nye formelle krav ble vedtatt, ikke omfattes av ordningen som vil gi mulighet til å fortsette som megler. Ble man ansatt ett år før ny lov trådte i kraft faller man f.eks. utenfor. Noen faller derfor mellom to stoler. De har startet som meglere, har stiftet familie, kjøpt hus etc., men må nå flytte tilbake til start dersom man ønsker å bli eiendomsmegler - for mange vil det økonomisk være tilnærmet en umulighet. I distrikts-Norge er det i tillegg sårbart for noen virksomheter å miste gode medarbeidere, men som ikke lenger tilfredsstiller nye formelle krav. Dersom overgangsordningen gis mer fleksibilitet, samtidig som den skal sikre krav til gode kunnskaper, f.eks. gjennom en forsterket prøve, kan man oppnå den nye lovens intensjon like fullt.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Forslaget om å innføre kvalifikasjonskrav for eiendomsmeglere ble foreslått i Eiendomsmeglingslovutvalgets utredning, som lå til grunn for eiendomsmeglingsloven Stortinget vedtok i 2007. Eiendomsmeglingslovutvalgets utredning (NOU 2006: 1) ble offentliggjort 10. januar 2006. Fra dette tidspunkt forelå det et tydelig signal om at det sannsynligvis ville komme krav om at det skulle utpekes en ansvarlig megler for hvert oppdrag, og at kun personer som var statsautoriserte eiendomsmeglere, advokater eller jurister med relevant erfaring, skulle kunne være ansvarlige meglere. Finansdepartementet fulgte opp utvalgets forslag på dette punkt, men viste samtidig til at det var behov for overgangsregler, jf. Ot.prp. nr. 16 (2006-2007) side 95. Forslag til ny eiendomsmeglingslov ble oversendt Stortinget 15. desember 2006, og loven ble vedtatt 29. juni 2007.

På bakgrunn av forslag til forskriftsbestemmelser, herunder overgangsregler, utarbeidet av Kredittilsynet (nå Finanstilsynet), ble det fastsatt forskrift 23. november 2007 etter en avveining av flere hensyn. Personer som hadde begynt i bransjen på tidspunkt før NOU 2006:1 ble framlagt, ble ansett å ha en berettiget forventning om å få fortsette i bransjen som ansvarlig megler, samtidig som en slik avgrensning ble antatt å møte bransjens umiddelbare behov for kvalifiserte meglere, uten at det i for stor grad skulle gå på bekostning av lovens formål om reell kompetanseheving i bransjen.

Kravet om at ansvarlig megler skal ha formell kompetanse trer først i kraft 1. januar 2011, det vil si nesten fem år etter at forslaget først ble kjent og tre år etter at loven trådte i kraft. Både bransjen og de enkeltpersoner som omfattes av reglene, må således antas å ha hatt tilstrekkelig tid til å innrette seg.

De som ikke oppfyller praksiskravene for å bli ansvarlig megler etter overgangsreglene, har anledning til å ta en medhjelpereksamen og fortsette i bransjen som medhjelper til ansvarlig megler.

Det foreligger ikke planer om å utvide overgangsordningen til å omfatte personer som ikke oppfyller kravene om minst to års praksis fra eiendomsmegling opparbeidet før lovens ikrafttredelse.