Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1087 (2009-2010)
Innlevert: 23.04.2010
Sendt: 26.04.2010
Besvart: 04.05.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Regjeringen har utsatt sin klimamelding med begrunnelse at den underliggende forutsetning - en klimaavtale fra København - ble utsatt. NRK meldte 11.04.10 at FNs klimasjef Yvo de Boer ikke tror på en endelig klimaavtale i Mexico. I så fall vil regjeringen, ut fra deres eget logiske resonnement, fortsatt mangle den underliggende forutsetningen for sin klimamelding.
Vil det medføre at klimameldingen nok en gang utsettes, eller kan statsråden garantere at en klimamelding fremmes uavhengig av resultatene på klimamøtet i Mexico?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Klimautfordringen er global og krever en global respons for å forhindre ødeleggende klimaendringer i framtida. Fra København har vi et politisk fundament for en helhetlig, global og bindende klimaavtale, som må videreutvikles og ferdigstilles så snart som mulig. Regjeringen har erklært at Norge vil heve ambisjonsnivået i klimapolitikken ytterligere innenfor en ambisiøs klimaavtale der de store utslippslandene påtar seg konkrete utslippsforpliktelser.

Regjeringen har sammen med et flertall av partiene på Stortinget vedtatt ambisiøse mål og tiltak for å redusere klimautslippene i Norge. Disse målene står fast og har hatt positiv betydning i klimaforhandlingene. Den brede politiske forankringen gjennom klimaforliket på Stortinget bidrar til stabilitet og forutsigbarhet på dette viktige området. Regjeringen vil også i framtiden legge vekt på bred politisk forankring av klimapolitikken.

Jeg har i februar mottatt sluttrapporten fra prosjektet Klimakur2020, en utredning i regi av Klima- og forurensningsdirektoratet i samarbeid med andre berørte statlige fagmyndigheter. Regjeringen har startet arbeidet med å vurdere aktuelle nye virkemidler for å styrke ytterligere arbeidet med å redusere norske klimautslipp, og vil komme tilbake til Stortinget med en egen stortingsmelding i 2011.