Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1088 (2009-2010)
Innlevert: 23.04.2010
Sendt: 26.04.2010
Besvart: 05.05.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Jeg viser til forrige ukes svar vedrørende departementets saksbehandlingstid for godkjenning av søknad fra Privatsykehuset i Haugesund. Grunnet treg saksbehandling i departementet havnet anbudsprosessen hos Helse Vest i tingretten hvor foretaket tapte, og deretter en anke som foretaket vant. Tilbyder vil anke videre.
Vil statsråden bidra til en ryddig anbudsprosess, sikre skattebetalernes penger og pasientene et best mulig tilbud ved å be Helse Vest benytte muligheten til å lyse anbudet ut på ny?

Begrunnelse

Hverken pasienter, foretak eller tilbydere er tjent med en prosess som drar tildelingen ut i tid grunnet rettsprosesser. Helse Vest har i anbudet en mulighet til å lyse det ut på ny. Svært mye taler for at det i denne saken, vil være positivt for alle involverte om så skjer. Statsråden bør derfor be Helse Vest lyse ut anbudet på nytt slik at alle tilbydere får like muligheter og at Helse Vest får flest mulig aktører til å velge mellom. Prosessen til nå synes å virke uheldig både hos Helse Vest og hos Helse- og omsorgsdepartementet.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I henhold til lov om offentlige anskaffelser foreligger det plikt til å gjennomføre anbudsrunder ved inngåelse av avtaler der det er en reell konkurransesituasjon med flere aktører i markedet. Helse Vest RHF har nylig gjennomført en anbudsrunde som er delvis sluttført. Etter kjennelsen i Stavanger tingrett, hvor en også har avvist midlertidig forføyning, arbeider Helse Vest RHF nå med tildeling av de gjenværende avtaleområdene. Det er forventet at denne tildelingen vil bli klar i løpet av få dager.

Etter lov om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1a er det de regionale helseforetakene som har ansvar for å tilby spesialisthelsetjenester i regionen. Plikten innebærer at det regionale helseforetaket har ansvar for å oppfylle rettsforpliktelser knyttet til spesialisthelsetjenester og for å fremskaffe best mulige helsetjenester ut fra de tildelte ressurser i forhold til behovet i helseregionen. Det er således Helse Vest RHF som råder over anbudsprosessen og spørsmålet om det vil være hensiktsmessig å benytte en eventuell adgang til å lyse ut anbudet på nytt.

Jeg har tillit til at Helse Vest RHF vil håndtere denne saken på en måte som vil sikre pasientene et best mulig tilbud og en ryddig anbudsprosess for alle de involverte tilbyderne.

For øvrig vil jeg bemerke at ordinær saksbehandlingstid i departementet ved søknad om godkjenning som sykehus er 3 – 5 mnd. Privatsykehuset Haugesund har vært løpende orientert om saksgangen, og søknaden er behandlet innenfor den nevnte tidsrammen.