Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1091 (2009-2010)
Innlevert: 23.04.2010
Sendt: 26.04.2010
Besvart: 03.05.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Åpne barnehager gir et viktig tilbud til barn som ikke har fast barnehageplass. Det er viktig at de åpne barnehagene sikres rammevilkår som gjør det mulig å videreføre driften. Samtidig må de offentlige tilskuddene som utbetales sikre flest mulig barn et godt tilbud.
Hvordan vil statsråden sikre gode rammevilkår for de åpne barnehagene?

Begrunnelse

Åpne barnehager skiller seg fra andre barnehager ved at barna ikke tildeles fast plass i barnehagen. Tilskuddet kan derfor ikke utmåles etter faktisk antall barn i barnehagen, men beregningen av driftstilskuddet skal ta utgangspunkt i det antallet barn som kan være tilstede samtidig i barnehagen.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Barnehagen er en viktig del av barns oppvekstmiljø. Regjeringens mål er at alle barn skal være sikret et barnehagetilbud med høy kvalitet og lav pris.

Virksomheter som har ansvar for barn under opplæringspliktig alder, plikter å søke godkjenning som barnehage når gitte vilkår er oppfylt. Kommunen er godkjenningsmyndighet. Kommunen skal ved godkjenningen foreta en konkret vurdering av barnehagens egnethet i forhold til de kravene som kan utledes av §§ 1 og 2 om barnehagens formål og innhold. Barnehager som finnes egnet i forhold til formåls- og innholdsbestemmelsen, har rett til godkjenning.

Åpen barnehage skiller seg særlig fra andre driftsformer ved at barna ikke blir tildelt fast plass i barnehagen. Barna kan komme til barnehagen sammen med en av foreldrene eller en annen omsorgsperson til de tider og på de dager som ønskes, innenfor barnehagens åpningstid. Det kan derfor være forskjellige barn i barnehagen fra dag til dag. Virksomheten er basert på at de voksne som følger barna er en del av bemanningen og at de tar aktivt del i alt det daglige arbeidet.

Staten gir driftstilskudd til godkjente barnehager, inkludert åpne barnehager. I statsbudsjettet fastsettes det egne satser for statlig driftstilskudd til åpne barnehager. Åpne barnehager må derfor godkjennes som barnehage for å få slikt tilskudd. Fordi barn i åpen barnehage ikke tildeles fast plass, utmåles ikke tilskuddet etter det faktiske antallet barn i barnehagen. Beregningen av det statlige driftstilskuddet til åpne barnehager tar derfor utgangspunkt i det antallet barn som kan være tilstede samtidig i barnehagen og barnehagens ukentlige åpningstid. Det maksimale antallet barn som kan være tilstede samtidig fastsettes ut fra lokalenes størrelse og kravet om at personalet skal drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

Barnehagesektoren skal rammefinansieres fra 2011. Den 19. april d.å. sendte departementet på høring forslag til nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor. Forslaget omfatter også åpne barnehager. I høringsnotatet foreslås det at kommunen skal fastsette egne satser for tilskudd til åpne barnehager. Tilskuddet fastsettes ut fra gjennomsnittlige kostnader til ordinær drift av åpne barnehager eid av kommunen. Kommuner som ikke har egne åpne barnehager skal bruke nasjonale satser for finansiering av åpne barnehager fastsatt av departementet.

Jeg mener at dagens regelverk og departementets forslag til nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager sikrer gode rammebetingelser for åpne barnehager både i dag og i framtiden.