Skriftlig spørsmål fra Mette Hanekamhaug (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1096 (2009-2010)
Innlevert: 27.04.2010
Sendt: 28.04.2010
Besvart: 06.05.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Mette Hanekamhaug (FrP)

Spørsmål

Mette Hanekamhaug (FrP): Vil statsråden åpne for at skoler som ser behov for og ønsker det kan tilby realfag som valgfag i ungdomsskolen?

Begrunnelse

Den internasjonale undersøkelsen TIMSS tar for seg elevers utvikling og faglige nivå i blant annet matte og fysikk. Rapporten som ble fremlagt i 2009 viste at norske elevers realfagkunnskaper er synkende, og er dårligere i dag enn for ti år siden. Spesielt er det lave nivået i mattekunnskaper bekymringsfullt. Av landene som inngår i undersøkelsen er det kun Sverige som har dårligere resultater enn Norge.
Dagens regelverk for valgfag i ungdomsskolen tilsier at skolene kun har lov til å tilby fordypning i språk som valgfag. Slik er det umulig for skolene å tilby fordypning i realfag som valgfag til elevene, uavhengig av om både behovet for eller ønsket om det er der. Satsing på realfag vil være viktig i fremtidens kunnskapssamfunn, og den internasjonale konkurransen øker behovet for en kompetanseheving nettopp innenfor disse fagene.
Det er viktig at skolene kan tilpasse sitt undervisningstilbud både etter de lokale ønskene og behovet ved hver skole, samt etter den øvrige utviklingen og etterspørselen etter fag i samfunnet. Dagens regelverk åpner for at skolene kan tilby ekstraundervisning i slike fag, men dette vil være utenom ordinær skoletid. Det gjør at færre benytter seg av tilbudet, og langt flere elever vil ha kunne valgt fordypning i slike fag dersom det inngikk i valgfagordningen.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Gode kunnskaper i realfag er nødvendig for å møte dagens og morgendagens utfordringer og jeg vil at elevene i grunnskolen og i videregående opplæring skal rustes til å få et best mulig utgangspunkt for høyere utdanning og arbeidsliv. Realfagsutfordringen er omfattende, både når det gjelder kvalitet i grunnopplæringen og antallet elever i videregående opplæring og studenter som velger realfag.

Det er alvorlig at Norge har svært få elever som presterer godt på avansert nivå i matematikk og fysikk. TIMSS Advanced 2008 viser en klar og markert tilbakegang i norske elevers prestasjoner i både matematikk og fysikk, på bakgrunn av sammenligning for elever i Norge fra 1995(i matematikk fra 1998) til 2008. Selv om norske elever fortsatt skårer høyt i internasjonal sammenheng på fysikktesten, er dette resultater vi må gjøre noe med.

For å styrke realfagene i hele løpet fra barnehage til grunnopplæringen, høyere utdanning og forskning har regjeringen nylig lansert en ny realfagstrategi, Realfag for framtida 2010-2014. For å oppnå målene i strategien om økt interesse for realfag, styrke kompetansen og øke rekrutteringen til realfaglige og teknologiske utdanninger og yrker, har samarbeidet mellom utdanningssektoren og næringslivet blitt styrket. De står derfor også samlet bak strategien og alle parter har bidratt i utviklingen av den.

Tiltak for å heve kvaliteten i skolen er i vår regjeringsperiode først og fremst lagt til grunnskolens barnetrinn med økt timetall, økt satsing på kompetanseutvikling for lærere og økte krav til faglig utdanning for lærere. TIMSS 2007 viste en svak framgang i matematikk på 4.årstrinn, noe som kan tyde på at innsatsen mot de lavere årstrinnene har virket.

Når det gjelder ungdomstrinnet spesielt er det i 2008 lagt inn en ordning der elever kan få mer realfag hvis de ønsker det. Denne ordningen som fungerer flere steder i dag, gir en mulighet for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring. Tilbudet gis til elever som har tilstrekkelig kompetanse til å følge opplæringen på videregående nivå. Valgmuligheten ligger mellom matematikk, engelsk, fremmedspråk, naturfag eller samfunnsfag og er i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Elever som på ungdomstrinnet tar fag fra videregående opplæring skal ha ordinært vitnemål for fullført grunnskole. I tillegg har de rett til kompetansebevis for oppnådd kompetanse fra videregående opplæring.

Det er ikke lagt opp til valgfag for elever på ungdomstrinnet. Men de elever som ønsker det kan velge fordypning i engelsk, norsk eller samisk i stedet for å begynne med et nytt fremmedspråk. Det er også satt i gang forsøk med arbeidslivsfag som et tilsvarende valg, der elevene skal jobbe praktisk med arbeidsoppgaver hentet fra yrkesfaglige utdanningsprogrammer i videregående opplæring.

Jeg er spesielt opptatt av grunnskolens ungdomstrinn og vil arbeide for at det faglige grunnlaget elevene starter med i videregående opplæring skal styrkes. Jeg vil derfor ta med meg forslaget om valg av realfag i mitt videre arbeid med stortingsmeldingen om ungdomstrinnet.