Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1100 (2009-2010)
Innlevert: 27.04.2010
Sendt: 28.04.2010
Besvart: 06.05.2010 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Er det statsrådens oppfatning at dommere i jordskifterettene er stillingsmessig likestilt dommere i tingrettene?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg er usikker på hva stortingsrepresentanten mener med å være ”stillingsmessig likestilt”. Dommere i jordskifteretten er likestilt med dommere i de alminnelige domstolene på mange områder, men det er også områder hvor det er forskjeller. Som svar på spørsmålet vil jeg redegjøre for de sentrale likehetene og forskjellene.

Jordskiftedommerne har siden 1. april 2004 vært underlagt bestemmelsene om tilsetting og stillingsvern i grunnlovens §§ 21 og 22, og har således det samme konstitusjonelle stillingsvernet som dommere i de alminnelige domstolene.

Den 1. januar 2006 ble det administrative ansvaret for jordskifterettene flyttet fra Landbruks- og matdepartementet til den uavhengige Domstoladministrasjonen. Prinsippene for den sentrale administrasjonen av jordskifterettene er dermed de samme som for de alminnelige domstolene. Fra samme tidspunkt ble jordskiftedommere underlagt de samme reglene som alminnelige dommere når det gjelder utnevnelsesprosess, klage- og disiplinærordning og adgangen til å påta seg sidegjøremål.

Selv om også jordskiftedommerne har dømmende myndighet, er oppgavene de utfører forskjellige fra oppgavene til alminnelige dommere. Jordskifteretten er særdomstoler tilpasset behandlingen av saker om fast eiendom som behandles etter jordskifteloven, og jordskiftedommere behandler kun saker som skal behandles etter denne loven. Dommere ved de alminnelige domstoler behandler et svært vidt spekter av saker, som for eksempel sivile tvister, straffesaker, barnevernssaker og saker om tvangsinngrep.

Videre er kravene til utdannelse også forskjellige. For alminnelige dommere står de formelle kompetansekravene i domstolloven § 54, som fastslår at dommere ved de alminnelige domstolene skal ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. For jordskiftedommere følger det av jordskifteloven § 7 at de må ha utdannelse som jordskiftekandidat fra Universitetet for miljø og biovitenskap.

Også når det gjelder systemet for lønnsfastsettelse er det forskjeller, men både for alminnelige dommere og jordskiftedommere hører systemet for lønnsfastsettelse inn under Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Det samme gjør selve lønnsfastsettelsen.