Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1101 (2009-2010)
Innlevert: 28.04.2010
Sendt: 28.04.2010
Besvart: 05.05.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Nordfjord sykehus er ett av flere lokalsykehus som står i fare for å bli nedlagt under denne regjeringen. Sykehuset ble overdratt ved et gavebrev. Spørsmålet blir da om departementet har sikret at klausulene i gavebrevet oppfylles. Har staten tatt kontakt med Røde Kors, Norske Kvinders Sanitetsforening eller lignende institusjoner med forespørsel om å overta sykehuset.
Hvis ikke, når vil det i så fall skje, og kan statsråden forsikre at gavebrevets intensjon vil bli fulgt opp?

Begrunnelse

Nordfjord sykehus er ett av de lokalsykehusene som står i fare for å bli nedlagt under denne regjeringen. Da Nordfjord sykehus ble gitt til Sogn og Fjordane fylke med overtagelse pr. 1.januar 1950 skjedde overføringen i form av et gavebrev. Gavebrevet er journalført i Social Departementet med journal nummer 0170 den 10.februar 1950, og gavebrevet finnes i riksarkivet. I gavebrevet heter det blant annet: "Skulle sykehusets drift i fremtiden måtte legges ned av hensyn til rasjonell og bedre sykebetjening innen fylket, er fylkeskommunen forpliktet til å nytte eiendommen i avdøde William H. Singers og hustru Anna B. Singers ånd til bedring av forholdene i distriktet, så vidt mulig til formål av humanitær art. Fylkesutvalget skal etter samråd med Sosialdepartementet treffe avgjørelsen om hvorledes sykehuset skal brukes. Før det treffes beslutning om nedleggelse av sykehuset og anvendelse til annet formål, skal det undersøkes om Røde Kors, Norske Kvinders Sanitetsforening eller lignende institusjon er villig til å overta den fremtidige drift av sykehuset som sådant. Er noen slik institusjon villig til dette, skal den overlates driften, og såfremt det betinges, vederlagsfritt og fritt for heftelser, få overlatt til eie sykehuset med alt inventar og utstyr."
Staten har et ansvar for å sørge for at givers forutsetninger etterfølges.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg vil først få gjøre det klart at fra regjeringens side er vi tydelige på at det også i fremtiden vil være sykehus på alle de tre stedene det er sykehus i dag i Sogn og Fjordane. Det vil med andre ord også være sykehus i Nordfjord. Når det gjelder spørsmålet om disponering av eiendommen i Nordfjord, så vil selvfølgelig også dagens eier, Helse Førde HF, være forpliktet i forhold til eventuelle heftelser eller klausuler som knytter seg til eiendommen.