Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1073 (2009-2010)
Innlevert: 22.04.2010
Sendt: 22.04.2010
Besvart: 30.04.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Finansdepartementet nekter Fellesforbundet for sjøfolk fradrag for fagforeningskontingent fordi de ikke er tilsluttet "hovedsammenslutningene".
Hva er begrunnelsen for at arbeidstakerorganisasjoner som ikke er tilsluttet "hovedsammenslutningene" nektes fradrag, og er ordningen med fradrag i realiteten konstruert for å tilgodese organisasjoner som har bidratt til Arbeiderpartiets valgkamp?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Spørsmålet gjelder om medlemmene til en arbeidstakerorganisasjon skal få fradrag for innbetalt kontingent, selv om foreningen ikke er tilsluttet en av hovedsammenslutningene. Det følger av lovteksten at det i utgangspunktet er krav om at foreningen er tilsluttet en slik hovedsammenslutning for at det skal gis fradrag for innbetalt kontingent. Departementet har imidlertid anledning til å samtykke til at fradrag skal gis, selv om dette vilkåret ikke er oppfylt, jf. skatteloven § 6-20 tredje ledd annet punktum. Stortinget har ikke gitt noen nærmere føringer for departementets samtykkepraksis.

Jeg mener at fradraget for fagforeningskontingent normalt bør være forbeholdt foreninger som er tilsluttet en av hovedsammenslutningene. I vårt land er forhandlingsprosesser, lønnsdannelse, ivaretakelse av arbeidstakeres rettigheter, samt behovet for forutsigbarhet for næringsliv og arbeidsgivere, best tjent med størst mulig tilslutning fra arbeidstakerne til et oversiktlig antall hovedsammenlutninger. Kravet om å være tilknyttet en hovedsammenslutning er videre viktig fordi det er et signal om at organisasjonen må ta et visst samfunnsansvar utover egne medlemmers interesser. Når samfunnet legger opp til å gi medlemskap i en forening en skattesubsidie, er det rimelig å forvente – selv om det ikke kan kreves – at foreningen ivaretar medlemmenes interesser innenfor et ansvarlig og helhetlig samfunnsperspektiv. Med dagens utvalg av hovedsammenslutninger antar jeg for øvrig at enkeltvise bransjeforeninger har anledning til å bli tilsluttet en hovedsammenslutning som passer som ”paraply” for seg.

Vilkåret om tilslutning til hovedsammenslutning bidrar også til å begrense den skatteutgiften fagforeningsfradraget representerer.

Jeg ser derfor ikke noe større behov for å bruke den departementale samtykkeordningen som er nedfelt i skattelovbestemmelsen. Jeg vil ikke i prinsippet utelukke bruk av samtykkeordningen i helt spesielle tilfeller. Ut fra de foreliggende opplysningene i den konkrete saken for sjøfolk som det er henvist til, ble dette ikke ansett som et slikt spesielt tilfelle.