Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1119 (2009-2010)
Innlevert: 29.04.2010
Sendt: 29.04.2010
Besvart: 06.05.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Er statsråden komfortabel med at fiskerne sitt eget salgslag - Råfisklaget, setter minsteprisen så lav at vi nå risikerer at prisene drar hele fiskeflåten ned i en konkursbølge, og hva vil statsråden foreta seg noe for å hindre at det skjer?

Begrunnelse

I Sunnmørsposten torsdag 29. april 2010 kan vi lese at lederen i Norges Fiskarlag mener at fiskekjøperne betaler så lite for torsken at det er fare for at prisene kan dra hele flåten ned i en konkursbølge. Formannen i Norges Fiskerlag Reidar Nilsen mener at prisene må opp - alternativt må det vurderes å omsette på annen måte. Han stiller også spørsmål ved om det er behov for alle mellomledda i næringen.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Det følger av råfiskloven at seks fiskereide fiskesalgslag, herunder Norges Råfisklag, har enerett på omsetning av fisk mv. i første hånd i sine distrikter. Dette innebærer blant annet at disse salgslagene kan fastsette en minstepris på fisk i første hånd, men først etter at de har gjennomført prisforhandlinger med fiskekjøpernes organisasjoner.

Fiskeri- og kystdepartementet har ingen rolle i fastsettelsen av minstepris, og jeg verken kan eller vil legge meg opp i dette.

Når det er sagt, så er regjeringen naturligvis opptatt av den vanskelige økonomiske situasjonen for deler av fiskerinæringen. Det er samtidig viktig å understreke at både fiskerne og fiskekjøperne har vært rammet av den globale finanskrisen.

Regjeringen har tatt en rekke initiativ for å bøte på den vanskelige økonomiske situasjonen. Vi har hatt som siktemål både å støtte fiskeindustrien og legge til rette for en mest mulig normal gjennomføring av fisket både i 2009 og i 2010. Jeg vil i den forbindelse trekke fram følgende statlige tiltak:

- innføring av en egen garantiordning for driftskreditt i 2009 med ramme på 97,5 mill. kr

- innføring av en egen likviditetslåneordning i 2009 med en ramme på 250 mill. kr

- inngåelse av garantiavtaler med fiskesalgslagene for 2009 og 2010, hvor bl.a. Norges Råfisklag har en egen garantiavtale med Innovasjon Norge med en ramme på 320 mill. kr

- styrking av GIEK Kredittforsikrings rammer for å tilby eksportkredittforsikring

For å sikre en god mottaksstruktur og lette omsetningen av fisk ble også føringstilskuddet styrket i 2009. Føringstilskuddet administreres av fiskesalgslagene og har som formål å legge til rette for utnyttelse av ressursene i områder med liten mottakskapasitet. Det ble bevilget totalt 43,1 mill. kr til føring i 2009, mot 29 mill. kr i 2008. I tillegg ble det bevilget 6,5 mill. kr i tilskudd til mottaksstasjoner i 2009. For 2010 er det så langt bevilget 33 mill. kr i føringstilskudd.

I 2009 bidro staten med 25,5 mill. kr til markedsføring. Sammen med ekstra midler fra blant annet Eksportutvalget for fisk og Norges Råfisklag ga dette en samlet økt innsats på 43 mill. kr som har gitt et godt utgangspunkt for markedsarbeidet i 2010. I 2010 er det ikke lagt opp til at staten skal bidra med midler, men det er besluttet å øke markedsavgiften til Eksportutvalget for fisk til 0,75 % for hvitfisk, pelagisk fisk og reker. Økningen vil skje trinnvis, og når den er fullt innfaset, vil den bidra med rundt 60 mill. kr i økte inntekter til Eksportutvalgets markedsarbeid.

I sum har disse tiltakene hatt som målsetting å sikre at fisket og fiskeomsetningen skulle gå mest mulig normalt.