Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1127 (2009-2010)
Innlevert: 29.04.2010
Sendt: 30.04.2010
Besvart: 06.05.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Sentrale aktører hevder det har vært en dramatisk reduksjon i støtten til synssektoren fra 2009 til 2010. Det oppleves blant annet som urettferdig og urimelig at synssentrenes produksjon av punktskrift må skje innen rammetildelingen til sentrene, og at det ikke er øremerkede midler til opplæring for foreldre til blinde og sterkt svaksynte elever som har rettigheter etter §§2.14 og 3.10.
Hvordan vurderer statsråden utviklingen på dette området?

Begrunnelse

Blinde barn går i dag i vanlig skole og får der nødvendig tilrettelegging. Lærere og elever får oppfølging blant annet fra de to kompetansesentrene for synshemmede, Tambartun i Melhus og Huseby i Oslo. Tambartun kompetansesenter er et statlig spesialpedagogisk senter for synshemmede som ligger i Melhus kommune i Sør-Trøndelag. Reduserte bevilgninger over tid har gitt en utvikling som blant annet har vært medvirkende til at viktige stillinger ved senteret står vakante, og det har vært liten eller ingen mulighet til nytilsettinger og følgelig overlapping for overføring av kompetanse til yngre medarbeidere. Det er stor fare for at kompetanse på kjerneområder i synspedagogikken kan gå tapt. Videre er antallet årlige kurs som arrangeres av senteret de siste årene redusert fra i overkant av 50 til ca. 30. Kun to brukergrupper, punktskriftsbrukere og elever med diagnosen Spielmeyer Vogt (NCL), får tilbud om kurs på Tambartun. Tilbud til svaksynte elever, synshemmede med sammensatte vansker og synshemmede med autismespekterlidelser, gis ikke lenger.
Årlige idrettssamlinger for elever er falt ut, det samme gjelder personalkurs i idrett, nivådifferensierte mobilitykurs, og personalkurs i kartopplæring. På grunn av manglende oppdatering av maskin og programvare har senteret store problemer med å gi elever som benytter punktskrift i opplæringen og deres lærere, nødvendige innføringer under kurs.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Synssentrene Tambartun og Huseby er en del av det statlige spesialpedagogiske støttesystemet (Statped) som får midler over kapittel 230 Kompetansesenter for spesialundervisning i statsbudsjettet. Styringen av Statped er delegert til Utdanningsdirektoratet.

Midtlyngutvalget la frem sin offentlige utredning 2. juli 2009 (NOU 2009:18 Rett til læring). I påvente av denne utredningen har det ikke blitt gjort endringer på Statpeds profil og innretning. På bakgrunn av dette har prioriteringen av synsfeltet innenfor Statped vært stabil de seneste årene. De tre siste årene (2008-2010) har Tambartun og Huseby fått tildelt samme andel av den totale bevilgningen til Statped over kap. 230, henholdsvis 6 pst. og 11 pst. av bevilgningen.

Når det gjelder læremidler viser tall fra årsmeldingene og årsplan fra Tambartun og Huseby at situasjonen på bemanningssiden har vært stabil. Behovet for læremidler er imidlertid større enn det sentrene er i stand til å tilby. Dette forholdet har også vært stabilt de senere årene.

Det er direktøren ved det enkelte kompetansesenter som har ansvar for å prioritere oppgaver og arbeide for å nå de mål som Stortinget har vedtatt for Statped innenfor den rammen de blir tildelt. Det øremerkes ikke midler til enkelte oppgaver, da dette vil hindre direktørene i å prioritere ut fra en helhetsvurdering av sentrenes oppgaver og økonomiske rammer.

Kunnskapsdepartementet arbeider nå med å følge opp NOU 2009:18 Rett til læring. Utredningen har vært på bred høring. Departementet har mottatt rundt 300

høringsuttalelser. I oppfølgingen av utredningen vil Statpeds arbeid med synsfeltet, herunder foreldreopplæring og læremidler, vurderes sammen med andre spørsmål på det spesialpedagogiske feltet. Jeg vil komme tilbake til oppfølgingen av NOU 2009:18 Rett til læring gjennom en stortingsmelding i 2011.