Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1130 (2009-2010)
Innlevert: 30.04.2010
Sendt: 30.04.2010
Besvart: 11.05.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): I svar til undertegnede i spørretimen den 2. desember 2009 forsikret helse- og omsorgsministeren Stortinget om at andelen private behandlingstilbud i Helse Vest skulle opprettholdes.
Er Helse Bergens virksomhetsoverdragelse av LAR tilbudet fra Bergensklinikken i samsvar med dette svaret, og hvordan vil helseministeren sikre at dette blir ivaretatt i anskaffelsesprosessen som skal gjennomføres i 2010?

Begrunnelse

Den 2. desember 2009 tok undertegnede opp situasjonen for Bergensklinikkene og at det hadde kommet flere utspill fra Helse Vest og Helse Bergen som skapte usikkerhet om tilbudet til rusmiddelavhengige ved Stiftelsen Bergensklinikkene. I sitt svar sa Helse- og omsorgsministeren følgende:

"Det er imidlertid ikke noe generelt ønske om å redusere volumet på tjenester fra private institusjoner i regionen."

, og videre:

"Det er helt riktig at Helse Vest har et for dårlig tilbud til rusmiddelavhengige, og det er jo nettopp derfor det sies at man skal beholde den andelen av private. Men man trenger også å bygge opp noe mer, og man trenger å bygge opp i helseforetakene for at de også skal ivareta sitt ansvar."

, samt

"Men de sier jo klart at de vil være nødt til å ha den samme andel private også i fremtiden. I tillegg må de også etablere mer spesialisering selv."

Jeg oppfattet svaret dit at tilbudet til rusmiddelavhengige ved Bergensklinikkene ikke skulle bygges ned, men at Helse Vest skulle bygge opp sitt eget tilbud i tilegg, slik at det samlede tilbudet til denne gruppen ble bedre.
Siden den gangen har Helse Vest igangsatt virksomhetsoverdragelse av LAR Stiftelsen Bergensklinikkene til Helse Bergen. Dette er et betydelig tilbud i regi av private til denne gruppen i Helse Vest. I sitt svar til undertegnede sier også Helse- og omsorgsministeren at Helse Vest skal igangsette en anskaffelsesprosess knytte til den øvrige virksomheten til Stiftelsen Bergensklinikkene. Hvilke type anskaffelsesprosess som igangsettes vil jo være avgjørende for om Helse- og omsorgsministerens forsikringer i spørretimen 2. desember vil kunne opprettholdes. Erstattes løpende langsiktige avtaler med anbudsprosesser så risikerer en nedleggelse av tilbudet til Stiftelsen Bergensklinikken.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som helse- og omsorgsminister er jeg opptatt av at alle pasientgrupper til enhver tid får et så godt helsetilbud som mulig. Dette gjelder ikke minst for rusmiddelavhengige som er en pasientgruppe som i stor grad har sammensatte lidelser og dermed også har behov for sammensatte tjenester.

Private tjenesteytere innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusmiddelavhengige har som kjent på landsbasis en helt sentral plass i det samlede behandlingstilbudet på dette området. Dette gjelder i særlig grad i helseregion vest der om lag 80 % av døgntjenestene og om lag 50 % av de polikliniske tjenestene innen TSB utføres av private tjenesteytere. Bergensklinikkene har i denne sammenheng den mest omfattende avtalen med Helse Vest.

Den betydning de private tjenesteytere har for TSB vil også i fremtiden være meget stor. I denne sammenheng vil jeg nevne at jeg er orientert om at de regionale helseforetakene i løpet av 2010 og 2011 vil gjennomføre anskaffelsesprosesser for TSB, og gjennom disse legge til rette for kjøp av tjenester fra private for anslagsvis 1 mrd. kroner.

I representanten Høie sitt spørsmål med begrunnelse refereres det til Stortingets spørretime den 2. desember i fjor. I mitt svar til Høie sa jeg blant annet følgende:

”Helse Vest har videre orientert meg om at en større del av veksten i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige er lagt til helseforetakene i 2009. Det er imidlertid ikke noe generelt ønske om å redusere volumet på tjenester fra private institusjoner i regionen. Grunnen er at det har vært viktig å styrke tilbudet i helseforetakene i arbeidet med å utvikle dette feltet – ikke minst for å ivareta rusmiddelavhengiges behov for tjenester fra andre deler av spesialisthelsetjenesten”.

I dette ligger at Helse Vest vil opprettholde den viktige rollen de private har for TSB i denne helseregionen. Dette gjelder også for Bergensklinikkene.

Som det fremgår av orienteringen fra Helse Vest, er det fra deres side ønskelig med en bedre balanse mellom andelen private og andelen offentlig eide tilbud i regionen, jf. sammenhengende pasientforløp, bedre samhandling på tvers av fagområder og med kommunene m.m. Dette gjøres ved at den største delen av veksten i tjenestetilbudet for TSB i regionen legges til helseforetakene. Videre fremholder Helse Vest at det ikke er noe generelt ønske om å bygge ned tilbudet hos de private ideelle leverandørene i regionen, samtidig som det alltid må vurderes ut fra et ”sørge for”-ansvar hvor enkelttjenester best kan ivaretas.

Jeg er videre orientert fra Helse Vest om at avtalene de har med Stiftelsen Bergensklinikkene og andre private leverandører innen TSB utløper 31.12.2010. Helse Vest skal derfor om kort tid gjennomføre en anskaffelse i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser. Helse Vest har besluttet å ta i bruk en mulighet som ligger i anskaffelsesregelverket, jf. forskriftens § 2-1, 3. ledd, til å begrense anskaffelsen til bare å gjelde for private ideelle organisasjoner.

Av orienteringen fremgår det videre at Helse Vest i forkant av anskaffelsen innen TSB har sett nærmere på om det er tjenester som av hensyn til pasientene og deres behov og rettigheter bør ivaretas i helseforetakene. LAR er vurdert til å være en slik tjeneste. Det betyr at LAR ikke vil bli utlyst i kommende anskaffelse. Det er lagt til grunn at helseforetakene skal yte disse tjenestene fra 2011.

Med hensyn til LAR-pasienter og Bergensklinikkene sitt ansvar for denne pasientgruppen, sa jeg følgende i mitt innlegg den 2. desember:

”Jeg er orientert om at det pågår drøftinger om å overføre ansvaret for pasienter fra Sunnhordland fra Stiftelsen Bergensklinikkene til Helse Fonna. Ifølge Helse Vest har ikke Bergensklinikkene uttrykt uenighet om en slik endring”.

Jeg forsto det derfor slik at det ikke var uenighet mellom Bergensklinikkene og Helse Bergen HF om overføringen av dette ansvaret.

Videre er jeg orientert om at Helse Vest, med bakgrunn i overordnede føringer og eget "sørge for”-ansvar, har et behov for å opprette nye tjenester innen TSB. Dette er tjenester som også skal inngå i den kommende anskaffelsen. Av hensyn til selve anskaffelsen kan Helse Vest ikke gå mer detaljert inn på hva som vil etterspørres av tjenester hos private ideelle leverandører.