Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1131 (2009-2010)
Innlevert: 30.04.2010
Sendt: 30.04.2010
Besvart: 06.05.2010 av justisminister Knut Storberget

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Fredag den 30.04 innkaller justisministeren kristne organisasjoner for å presentere regjeringen sitt lovforslag om å skjerpe avvergingsplikten.
Hvorfor er ikke muslimske trossamfunn invitert?

Begrunnelse

Et lovforslag om innskjerping av avvergingsplikten skal vel gjelde alle trossamfunn også muslimske.
Det er vel heller ingen grunn til tro at det foregår mindre overgrep innenfor muslimske trossamfunn enn i kristne samfunn.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Den 30. april 2010 hadde jeg møte med representanter fra Norges Kristne Råd om forslaget om å skjerpe plikten til å avverge alvorlige straffbare handlinger. Deltakerne hadde selv bedt om et møte med meg.

Utover dette er jeg enig i at dialogen om plikten til å avverge alvorlige straffbare handlinger er viktig og bør være bred. Jeg sendte derfor 16. april 2010 et brev til Norges Kristne Råd, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Islamsk Råd, Det mosaiske trossamfund, Den norske legeforening, Den Norske Advokatforening, Norsk Psykologforening, Norges Apotekerforening, Den norske jordmorforening, Norsk Sykepleierforbund og meklingsmenn i ekteskapssaker (v/Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet) hvor jeg orienterte om avvergingsplikten og forslaget som nå legges frem om å skjerpe og klargjøre straffeloven 1902 § 139.

I brevet avslutter jeg med en oppfordring til å ta kontakt om det er spørsmål til lovbestemmelsen eller praktiseringen av denne, eller andre forhold som ønskes tatt opp med meg. Det er denne oppfordringen Norges Kristne Råd fulgte.