Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1151 (2009-2010)
Innlevert: 05.05.2010
Sendt: 05.05.2010
Besvart: 11.05.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Hva er årsaken til den store forskjellen, og hva vil statsråden gjøre for å bedre hverdagen til ammekua?

Begrunnelse

Ammekunæringa i Norge er i sterk vekst. Fra 1999 til 2009 har ammekutallet økt fra 36.652 kyr til 66.306 kyr. Ammekua er inntektsjumbo i det norske landbruket. Konsekvensene av de lave inntektene har de siste årene vist seg i form av økte underskudd. Årsverksvederlaget i 2009 for ammeku var på kr 129.400,- mens på melk kr 219.200,-.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Det norske jordbruket skal produsere for å dekke etterspørselen i hjemmemarkedet etter produkter vi har naturgitt grunnlag for. De siste årene har vi hatt underskudd av norskprodusert storfekjøtt, inntil finanskrisen bidro til redusert etterspørsel. For 2010 er det prognosert med et mindre underskudd som dekkes med norskprodusert kjøtt fra lager. Årsaken til underskuddet har i stor grad vært redusert antall melkekyr, og at veksten i antall ammekyr ikke har vært stor nok til å dekke markedet. Det tar tid å bygge opp populasjonen.

Denne regjeringen har prioritert økonomien i det grasbaserte husdyrholdet. I følge referansebrukene fra Budsjettnemnda for jordbruket, vil et foretak med 25 ammekyr få økt sin budsjettstøtte med vel 45 000 kroner fra 2008 til 2010. Under den rødgrønne regjeringen har prisen bønder får for storfekjøtt økt med 19 prosent.

Hold av ammekyr er mer ekstensivt enn melkeproduksjon, og mange ammekubesetninger er små og under oppbygging. Inntektsdannelsen er også forskjellig, men budsjettstøtten pr årsverk er, i følge referansebrukene, over 60 000 kroner høyere for ammekyr enn for melkekyr i 2010. Prioriteringen av det grasbaserte husdyrholdet har vært gjort innenfor jordbruksoppgjør som har gitt jordbruket et vesentlig inntektsløft.

Jeg vil videreføre arbeidet med å styrke ammekuholdet og det grasbaserte husdyrholdet generelt. Fra regnskap for 2006 til budsjettet for 2010 økes bevilgningen til gjennomføring av jordbruksavtalen med nesten 2 mrd. kroner. Verdien av det særskilte jordbruksfradraget ved ligningen, regnet som inntektsverdi før skatt, vil i følge Budsjettnemnda øke med 600 mill. kroner.

Dette har vært nødvendig for å legge til rette for en inntektsvekst på 50 000 kroner pr årsverk for 25 ammekyr fra 2008 til 2010, når det tas hensyn til verdien av jordbruksfradraget. Jeg tillater meg å peke på at muligheten for å bedre hverdagen for ammekua ville vært vesentlig dårligere med FRPs forslag til budsjett for jordbruksavtalen de siste årene.