Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1159 (2009-2010)
Innlevert: 06.05.2010
Sendt: 06.05.2010
Besvart: 12.05.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hvordan vurderer statsråden muligheten for å etablere et nasjonalt kompetansesenter som kan sikre et bedre tilbud til kvinner med bekkeløsningsproblemer?

Begrunnelse

Hvert år får ca. 20 000 kvinner alvorlige bekkenløsningsplager. 1/3 av disse kvinnene har fremdeles plager ett år etter fødselen. Bekkenplager under og etter svangerskap kan føre til nedsatt funksjonsevne og store problemer for kvinnen som rammes og hennes familie. Pasientene opplever et fragmentert og mangelfullt tilbud, særlig i forhold til rehabilitering. God opptrening er avgjørende for at disse kvinnene skal kunne fungere i hverdag og jobb. Den ordinære helsetjenesten mangler kompetanse om god behandling av bekkenproblemer.
Det kan være hensiktsmessig å etablere et nasjonalt kompetansesenter for bekkenproblemer, for å bidra til at pasientene får et bedre tilbud.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: De fleste kvinner som har bekkenløsning under og etter svangerskap har forbigående plager. Det er imidlertid noen som er svært plaget og som trenger profesjonell hjelp. Jeg har forelagt spørsmålet for Helsedirektoratet. Det er ikke fastslått at hver tredje fødende har vedvarende plager mer enn ett år etter fødselen.

Kvinner med bekkenløsningsplager som trenger rehabilitering har samme rettigheter som andre pasienter. Slike plager må tas hånd om i den ordinære helsetjenesten i et samarbeid mellom primærlege, fysioterapeut og eventuell rehabiliteringsinstitusjon. Spesialisthelsetjenesten kan bistå med råd og veiledning og behandlingsretningslinjer.

Resultater fra norsk forskning har vist at spesifikt stabiliserende øvelser for bekkenet gjennomført under instruksjon av fysioterapeut hjelper. Behandlingen har som formål å bedre holdningen og bevare en fornuftig bekkenstabilisering. Mange kvinner er godt hjulpet av fysioterapi både før og etter fødsel. Denne tjenesten har kommunen ansvar for å gi til befolkningen i sin kommune. Det er i tillegg etablert skjermingsordninger for egenandel i forbindelse med fysioterapi til kvinner med bekkenløsningsplager under og etter svangerskap.

I Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering forslås tiltak og virkemidler for tjenesteutvikling på habiliterings- og rehabiliteringsfeltet. Helsedirektoratet arbeider med oppfølging av denne strategien. Å etablere et nasjonalt kompetansesenter er ikke nødvendigvis det mest hensiktsmessige tiltak eller virkemiddel i denne sammenheng.

I 2008 og 2009 har det vært en større gjennomgang av alle lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten i regi av de regionale helseforetakene. Helsedirektoratet har vurdert rapporten fra de regionale helseforetakene som også har vært forelagt Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering. Helsedirektoratets vurdering ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet 15.3.2010.

I vurderingene både fra de regionale helseforetakene og fra Helsedirektoratet, anbefales det å opprette en landsfunksjon for særlig avanserte bekkenskader. Man anslår at dette dreier seg om 10-15 pasienter årlig. En landsfunksjon har også kompetansesenteroppgaver som blant annet innebærer å formidle kunnskap til helsetjenesten. Anbefalingene er nå til vurdering i Helse- og omsorgsdepartementet.

Jeg vil orientere nærmere om dette arbeidet i Prop. 1 S (2010-2011). Det tas sikte på at et nytt system for godkjenning av nasjonale kompetansesentra og landsfunksjoner trer i kraft fra januar 2011.