Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1171 (2009-2010)
Innlevert: 07.05.2010
Sendt: 07.05.2010
Besvart: 12.05.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): I Dokument nr. 15:1061 (2009-2010) besvarer statsråden spørsmål fra representanten Håbrekke slik: "I forbindelse med avvikling av avtalen med Akutt- og korttidsavdelingen på Solstrand arbeides det med rekruttering av fire nye beredskapshjem". Disse barna skal altså flyttes fra institusjon til beredskapshjem og så til fosterhjem, i stedet for fra institusjon til fosterhjem slik målet har vært.
Er statsråden enig i at oppsigelsen av avtalen med Solstrand betyr en ekstra flytting for de aktuelle barna?

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Jeg vil takke stortingsrepresentant Høybråten for hans spørsmål. Det gir meg muligheten til å presisere et forhold der det ikke skal være rom for tvil.

Jeg vil understreke, på samme måte som i Dokument nr. 15:1061 (2009-2010), at ingen barn som bor på Akutt- og korttidsavdelingen på Solstrand barnevernsenter vil bli flyttet som følge av at avtalen med Bufetat avvikles 1. juli. Det er tenkt at disse barna skal bo der frem til tiltaket fases ut, og at de dermed ikke skal flyttes i beredskapshjem i påvente av videre tilbud. Oppsigelsen av avtalen er derfor ikke ment å bety en ekstra flytting for de aktuelle barna.

Bufetat har vurdert at rekrutteringen av fire nye beredskapshjem vil kunne erstatte kapasiteten til Akutt- og korttidsavdelingen på Solstrand barnevernssenter innen 1. juli i år. Per dags dato er det tilstrekkelig med beredskapshjem i Haugesundsområdet (rundt Solstrand). Ettersom Region Vest bygger opp beredskapshjemstilbudet parallelt med at institusjonstilbudet reduseres, vil de fire nye beredskapshjemmene også bidra til å sikre at Region Vest har et tilstrekkelig beredskapshjemstilbud på det tidspunktet oppsigelsesfristen på avtalen med Solstrand utløper.

Jeg vil minne om at avvikling av avtalen med Akutt- og korttidsavdelingen på Solstrand skyldes faglige hensyn. Korttidsavdelingen på Solstrand tilbyr omsorgsplasser til barn i aldersgruppen 6 -12 år. Bufetat mener at barn under 12 år ikke er tjent med å plasseres i institusjon, og har derfor vurdert at de ikke har behov for denne typen plasser. Videre er det flere omsorgsplasser i Region Vest enn behovet tilsier. Med omsorgsplasser menes institusjonsplasser for barn og ungdom som er plassert utenfor hjemmet fordi foreldrene ikke kan gi dem den omsorgen de trenger. Samtidig er det et udekket behov for plasser til ungdom med alvorlige adferdsvansker. Solstrand har sagt seg villig til å endre tilbudet ved å tilby omsorgsplasser til barn over 12 år. En slik endring ville imidlertid føre til et ytterligere overskudd på denne typen plasser i regionen. Å endre målgruppen fra omsorgsplasseringer til ungdom med alvorlige atferdsvansker, er imidlertid å anse som en vesentlig endring som ikke kan gjøres innenfor eksisterende avtale. Avtalen med Solstrand barnevernsenter er som følge av dette sagt opp.

Jeg har tillit til at Bufetat gjennomfører denne prosessen på en måte som i første rekke ivaretar det enkelte barns behov.