Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1187 (2009-2010)
Innlevert: 10.05.2010
Sendt: 11.05.2010
Besvart: 20.05.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Rv 41, den såkalte Telemarksvegen, er klassifisert som stamvei, og er etter forvaltningsreformen ikke overtatt av fylkeskommunene. Derimot er dette en av veiene som staten har overtatt, noe som er helt i tråd med det som har vært ønsket regionalt. Riksvei 41 er en viktig stamvei for flere fylker og av stor betydning for lokalt næringsliv, men er i dag i svært dårlig forfatning noe som går ut over både framkommelighet og sikkerhet.
Kan statsråden bekrefte at det foreligger nødvendige planer for oppgradering av rv 41?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Rv 41 går fra kryss med E18 ved Kjevik i Kristiansand til kryss med E134 ved Brunkeberg i Telemark, og er om lag 180 km lang. I forbindelse med forvaltnings- reformen ble det bestemt av rv 41 fortsatt skal klassifiseres som riksveg.

I perioden 2010-2013 legges det opp til å finansiere flere gang- og sykkelvegtiltak langs rv 41 i Kristiansand og Birkenes, gjennom Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1. I tillegg er det planlagt å starte bygging av gang- og sykkelveg langs rv 41 på strekningen Lauvdalen – Treungen i Telemark i denne perioden. Ut over dette ligger det ikke inne spesielle tiltak langs rv 41 i Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2010-2013.

Arbeidet med Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023 er imidlertid startet opp. I den forbindelse gjennomfører Statens vegvesen rutevise utredninger for riksvegnettet. I dette arbeidet vil etaten vurdere både kortsiktige og langsiktige tiltak for utvikling av riksvegnettet. De rutevise utredningene vil være et viktig grunnlag for prioriteringene i Nasjonal transportplan 2014-2023, særlig for rv 41 og andre vegstrekninger som ikke inngikk i stamvegnettet ved forrige revisjon av Nasjonal transportplan. Rv 41 i Agder- fylkene og Telemark inngår i ruta E134 Drammen – Haugesund med tilknytninger. For rv 41 i Telemark pågår dessuten et samarbeid mellom Statens vegvesen og Vest-Telemarkrådet for å utforme en strategi for utbedring av rv 41 gjennom fylket. Dette arbeidet vil bli koordinert med de rutevise utredningene.

Arbeidet med utredningene er nettopp startet opp. Det er derfor for tidlig å si noe om framtidige prioriteringer av oppgraderingstiltak på rv 41. Mer detaljert planlegging og prosjektering av slike tiltak bør derfor avventes til de overordnede vurderingene er kommet noe lenger.