Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1190 (2009-2010)
Innlevert: 11.05.2010
Sendt: 11.05.2010
Besvart: 20.05.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): I svar fra statsråden på spørsmål 1151 om ammekyr siste avsnitt skriver Statsråden "Jeg tillater meg å peke på at muligheten for å bedre hverdagen for ammekua ville vært vesentlig dårligere med FRPs forslag til budsjett for jordbruksavtalen de siste årene."
Kan statsråden dokumentere sine påstander?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg synes det er gledelig at representanter for Fremskrittspartiet er opptatt av økonomien i jordbruket. Jeg har ved flere anledninger kommentert Fremskrittspartiets landbrukspolitikk, og partiets budsjettforslag for bevilgninger til landbruket de seneste årene. I følge Dagens Næringsliv den 12. mai omtaler spørsmålsstilleren mitt utsagn om en forverret økonomisk situasjon for ammekyr med et FrP-budsjett slik:

”Det er en fantastisk påstand. Jeg vil at han skal dokumentere det. Det er arrogant av en statsråd å påstå noe slikt.”

Jeg vil vise til FrP sitt alternative budsjettforslag for 2010. Partiet har for øvrig lagt fram tilsvarende budsjettforslag på landbrukssiden i en rekke år. FrP har betydelige kuttforslag på de fleste poster under Landbruks- og matdepartementet, men om man i denne sammenheng konsentrerer seg om Jordbruksavtalen, kapittel 1150, er situasjonen følgende for året 2010:

Regjeringen foreslo en økning av bevilgningene med vel 500 mill. kroner som utgjør ca. 4 pst, mens FrP foreslo et kutt på 7 450 mill. kroner som tilsvarer en reduksjon på ca 58 pst. I jordbrukets totalregnskap som Budsjettnemnda for jordbruket legger fram til jordbruksforhandlingene, ble gjennomsnittlig vederlag til arbeid og egenkapital i jordbruket for 2009 beregnet til 10,5 mrd. kroner. Det betyr at FrP sitt budsjettforslag alene ville redusere inntektene i jordbruket med anslagsvis 70 pst. på ett år. Regnet per årsverk betyr budsjettforslaget et kutt i inntektene for jordbruket tilsvarende ca 130 000 kroner. Det betyr at dersom FrP sine kuttforslag blir jevnt fordelt, ville bruket med 20 ammekyr som representanten Trældal viser til i Dagens Næringsliv, få negativ inntekt i 2010 – altså gå med underskudd.

Jeg kan ikke se at det kan være tvilsomt at regjeringens politikk gir både ammekuprodusenter og andre produsenter i landbruket helt andre og langt bedre økonomiske rammebetingelser enn hva FrP tilbyr gjennom sine budsjettalternativ.