Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1192 (2009-2010)
Innlevert: 11.05.2010
Sendt: 12.05.2010
Besvart: 18.05.2010 av justisminister Knut Storberget

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): En 19 år gammel, etnisk norsk gutt med norske forfedre på både mors og fars side bosatt i USA ønsker å være i Norge ett år for å lære norsk. Han har bekreftet opptak på Hjortsberg skole i Halden. Han har returbillett. Hans besteforeldre har garantert økonomisk for oppholdet. Han venter og venter på svar.
Er det slik at denne type søknader står i samme kø for besvarelse som asylsøkere?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Innledningsvis vil jeg understreke at det er Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda som avgjør saker og klager etter utlendingsloven. Jeg har ikke myndighet til å gripe inn i enkeltsaker som ikke gjelder riktets sikkerhet eller utenrikspolitiske hensyn. Jeg kan derfor ikke kommentere den konkrete saken du referer til og kjenner heller ikke saken. Spørsmålet fra representanten Schou er imidlertid om ”denne type søknader” står i samme kø for besvarelse som asylsøkere”.

Enhver som ikke er norsk statsborger, og som ikke er unntatt fra visumplikten, må som utgangspunkt ha oppholdstillatelse for å kunne reise inn i Norge. En utlending som er født av foreldre hvorav minst en var norsk borger på søkerens fødselstidspunkt, har rett til oppholdstillatelse dersom øvrige vilkår er oppfylt, jf. utlendingsforskriften § 8-10.

Når det gjelder saksbehandlingstiden ved søknad om ulike tillatelser, avhenger den av antall saker som kommer inn. Også sammensetningen av saker og hvordan Utlendingsdirektoratet prioriterer sakene er forhold som påvirker saksbehandlingstiden. Direktoratet er organisert slik at ulike typer oppholdssaker og asylsaker behandles i ulike avdelinger. Søknader om oppholdstillatelse og søknader om asyl står derfor ikke i samme kø. På direktoratets nettside oppgis saksbehandlingstider med utgangspunkt i hvor lang tid det har tatt å behandle de fleste søknadene de siste tre månedene.

Det er et mål å få ned saksbehandlingstiden i alle type saker. I saldert budsjett 2010 er det lagt til grunn at det vil komme 18 500 asylsøkere til Norge. Asylprognosen er nå nedjustert til 13 500, i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett 2010, noe som frigjør om lag 125 saksbehandlerårsverk. På bakgrunn av dette har jeg forventninger om at antall ubehandlede saker, så vel oppholdssaker som asylsaker, vil reduseres betydelig i 2010.