Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1196 (2009-2010)
Innlevert: 12.05.2010
Sendt: 12.05.2010
Besvart: 26.05.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvor mange oljekjeler i private husholdninger er blitt konvertert til fornybar energi basert på pellets eller briketter gjennom regjeringens støtteopplegg siden enigheten i klimaforliket i 2008?

Begrunnelse

I klimaforliket heter det følgende: Partene anser det som viktig med økt innsats på tiltak for å erstatte oljefyring med fornybar energi. Partene legger til grunn at de økte rammene i Energifondet bidrar til en betydelig økt aktivitet og betydelig økte resultater innen konvertering av oljefyring og omlegging til fornybar energi. Partene er enige om at det skal sikres målrettet og koordinert virkemiddelbruk for økt utbygging av bioenergi med inntil 14 TWh innen 2020. Partene er enige om at det skal etableres en støtteordning til konvertering av oljekjeler til fornybar varme i regi av Enova. Partene er videre enige om at det skal arbeides videre med å sikre at det ikke legges om fra olje til strøm ved utskifting av oljekjel i bestående bygg.
Det etterspørres hvor mange anlegg som er blitt ferdigstilt.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Å fremme økt bruk av andre energibærere enn strøm, naturgass og olje til oppvarming er spesifisert som et hovedmål i avtalen mellom Olje- og energidepartementet og Enova.

Enova forvalter flere programmer som fremmer overgang fra bruk av olje til bruk av fornybar energi. Programmene favner alt fra mindre tiltak i eneboliger til større prosjekter i næringsbygg og industribedrifter. I 2008 opprettet Enova et nytt støtteprogram for lokale energisentraler som er rettet mot tiltak i flerbolighus, næringsbygg, offentlige bygg, idrettsanlegg og industribygg, samt mindre sammenslutninger av slike.

Enova har også en omfattende satsing rettet mot å øke utbredelsen av fjernvarmeinfrastruktur. Etter hvert som fjernvarme blir mer tilgjengelig vil stadig flere byggeiere få tilbud om et reelt alternativ til bruk av fyringsolje.

Enova rapporterer hvert år på klimaeffekten av sin virksomhet. Det finnes imidlertid ikke tall på hvor mange oljekjeler som har blitt konvertert til fornybar energi basert på pellets eller briketter i private husholdninger siden 2008. Enova anslår at de i perioden 2001-2009 har bevilget tilsagn til prosjekter som er forventet å redusere forbruket av oljeprodukter med om lag 350 000 tonn per år. Aktiviteten på dette området har vært økende, fra et resultat på 50 000 tonn redusert oljeforbruk per år i 2008, til et resultat på nærmere 90 000 tonn redusert oljeforbruk per år i 2009. Anslagene omfatter prosjekter innen fjernvarme, bygg og industri. Resultatene viser at Regjeringen følger opp forpliktelsen fra klimaforliket om økt aktivitet på dette området.