Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1199 (2009-2010)
Innlevert: 12.05.2010
Sendt: 12.05.2010
Besvart: 25.05.2010 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): I Romerikes Blad den 12. mai kritiserer kirken politiet for å ha gått inn i kirken og hentet en person som forsøkte å unndra seg soning. Vedkommende ble etterpå sendt ut av landet, noe som kirken også kritiserer. Det blir feil hvis kirken skal være et fristed for kriminelle som unndrar seg soning eller innvandrere som motsetter seg utsendelse.
Vil statsråden forsvare politiets rett til å hente folk ut av kirkene som forsøker å unndra seg straffeforfølgning?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Den personen som spørsmålet refererer til ble i 2009 idømt en ubetinget fengselsstraff for brudd på Vegtrafikkloven. Han ble innkalt til soning, men møtte ikke i henhold til innkallingen. Han ble dessuten bøtelagt for sitt manglende fremmøte til soning. Boten ble i form av et forelegg meddelt han i april i år etter at politiet ble oppmerksom på at han oppholdt seg i et kirkebygg på Romerike. Etter beslutning av påtalemyndigheten ved Romerike politidistrikt ble så han hentet ut av kirken den 19. april d.å. Han ble deretter innsatt til soning av dommen.

Vedkommende har i tillegg til straffesaken også en utlendingssak registrert på seg i Norge. Jeg har fått opplyst av politiet at sistnevnte sak har ikke vært vektlagt i forbindelse med beslutningen om å hente han ut av kirken for soning av dommen.

Jeg er enig i at kirken ikke skal fristed for personer som unndrar seg soning. Retningslinjer om politiets håndtering av kirkeasylanter gitt av Justisdepartementet til landets politimestere den 4. mars 1999,reflekterer dette. Det heter bl.a. i retningslinjene at når personer har gått i kirkeasyl for å unndra seg soning av dom er det opp til påtalemyndigheten å ta stilling til om vedkommende skal hentes ut av kirkeasylet.

Ut i fra den informasjonen jeg har synes politiet i dette tilfellet å ha handlet i samsvar med gjeldende retningslinjer.