Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1208 (2009-2010)
Innlevert: 12.05.2010
Sendt: 14.05.2010
Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren
Besvart: 20.05.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Regjeringen foreslår i kommuneproposisjonen at fordelingen av midler til fagskolene skal følge den gamle ordningen som tar utgangspunkt i antall elever i hvert fylke, uavhengig av hva den enkelte elev koster. Flere linjer på fagskolene i Møre og Romsdal er i fare. I Ålesund gjelder det maskinteknikk og i Kristiansund andreårsstudenter i nautikk og skipsteknisk drift. Fagskoletilbudene innenfor maritime og offshorerettede fagtilbud er underfinansiert.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre dette studietilbudet?

Begrunnelse

Fagskolene er et viktig tilbud for ungdom som velger praktiske fag, og elevene får en kompetanse som arbeidslivet trenger. Fagskolene kan også ta imot ledige arbeidstakerne og gi dem nødvendig etter- og videreutdanning. I forbindelse med forvaltningsreformen ble drifts- og finansieringsansvaret for fagskolene overført fra Kunnskapsdepartementet til fylkeskommunene i 2010, og tilskuddet innlemmet i inntektssystemet. For 2010 ble det gjort en særskilt fordeling av tilskuddet utenfor utgiftsutjevningen, på basis av antall registrerte studenter. Det foreslås at midlene også for 2011 gis en særskilt fordeling basert på studenttall.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Fagskolene er en viktig brikke i det norske utdanningssystemet. De bidrar til et differensiert utdanningstilbud, tilpasset ulike yrkesgrupper og ulike behov i arbeidsmarkedet. Fagskoleloven har som formål å sikre fagskoleutdanninger av høy kvalitet gjennom en offentlig godkjenningsordning, hvor NOKUT er godkjenningsorgan. Loven tar utgangspunkt i at tilbudet av fagskoleutdanning primært skal være styrt av arbeidslivets etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft. Det kan likevel gis offentlig tilskudd til særskilt prioriterte utdanninger. Dette følger imidlertid ikke automatisk av godkjenning som fagskole. I hovedsak er det tekniske utdanninger og helse- og sosialutdanninger som fram til i dag har mottatt offentlig tilskudd.

Når det gjelder tekniske fagskoler, herunder maritime og offshorerettede fagskoler som er viktige i Møre og Romsdal, så har de fram til 31. desember 2009 fått offentlig tilskudd gjennom en statlig rammestyrt ordning. Tilskuddet har blitt beregnet på grunnlag av studenttall innrapportert til Kunnskapsdepartementet. Det betyr at tilskuddet per student har variert fra år til år avhengig av totalt antall studenter. Det er fylkeskommunene som har forestått den endelige fordelingen av tilskuddet til de forskjellige utdanningene, men de støtteberettigede tekniske fagskolene i Møre og Romsdal har samlet sett fått det samme tilskuddet per student som fagskolene ellers i landet. Til tross for variasjonen i studenttilstrømningen har bevilgningsrammen også vært relativt stabil i de senere år, og den enkelte fagskole har hatt og har fortsatt et selvstendig ansvar for å planlegge og dimensjonere tilbudet etter tilgjengelige ressurser.

Fylkeskommunen har med forvaltningsreformen, jfr. Ot.prp. nr. 10 (2008–2009) Om lov om endringer i forvaltningslovgivningen mv. (gjennomføring av forvaltningsreformen) og Innst. O. nr. 30 (2008–2009), fått ansvar for å sørge for at det finnes et godkjent fagskoletilbud innenfor fylket, som tar hensyn til lokale, regionale og nasjonale kompetansebehov. Som en følge av dette har fylkeskommunene også fått et utvidet finansieringsansvar for fagskolene, og bevilgningen til fagskoler på Kunnskapsdepartementets budsjett har i forbindelse med Prop. 1 S (2009–2010) og Innst. 12 S (2009–2010), blitt overført til fylkeskommunens rammetilskudd. Disse midlene har til nå primært gått til tekniske fagskoler. Når det gjelder forvaltningen av tilskudd til fagskoler innen helse- og sosialfag, skal dette for en periode fortsatt gjøres av Helse- og omsorgsdepartementet.

Fylkeskommunene driver i dag de tekniske fagskoleutdanningene. De har imidlertid ikke noe lovpålagt ansvar for drift av disse utdanningene. Det nye ansvaret for å sørge for et fagskoletilbud innebærer at fylkeskommunene får utvidet mulighet til å gjøre lokale vurderinger av hvilke typer fagskoler det særskilt skal legges til rette for gjennom offentlige tilskudd. Møre og Romsdal fylkeskommune vil med andre ord i større grad ha anledning til å disponere og målrette fagskolebevilgningene i fylket ut i fra lokalt kompetansebehov og andre relevante forhold.

Midlene til fagskoler som i 2010 ble overført til fylkeskommunenes rammetilskudd, har i år blitt fordelt mellom fylkeskommunene på bakgrunn av studenttall. I kommuneproposisjonen 2011 (Prop. 124 S (2009-2010)) foreslås det at midlene også for 2011 skal fordeles basert på studenttall, men at grunnlagstallene skal oppdateres. Grunnen til dette finner en i flere uavklarte spørsmål knyttet til endringer i kostnadsnøkkelen for fylkeskommunene. Dette er forhold som må avklares før ny kostnadsnøkkel presenteres.

Den offentlige finansieringsordningen for fagskoler har med andre ord nylig blitt endret, og nye endringer vil etter planen finne sted. Jeg har tillit til at fylkeskommunene forvalter sitt finansieringsansvar på fagskolefeltet på en god måte, og kan ikke se at det på det nåværende tidspunkt er behov for å iverksette tiltak overfor fagskolene, eller fylkeskommunene, for å sikre studietilbudene.