Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1228 (2009-2010)
Innlevert: 20.05.2010
Sendt: 21.05.2010
Rette vedkommende: Arbeidsministeren
Besvart: 28.05.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvorfor har ventetidene for behandlinger av søknader for spesialister økt den siste tiden og hva vil statsråden gjøre for å få disse ned til noen få dager?

Begrunnelse

Ventetidene for behandling av søknader for spesialister med arbeidstilbud i Norge har de siste par årene vært meget kort, ca 1 uke. Denne raske saksbehandlingstiden skyldes blant annet opprettelsen av servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo. På nettsiden til servicesenteret kan vi lese at målet er å innvilge søknader ” i løpet av kort tid.” Nå har undertegnede blitt gjort kjent med at ventetidene i det siste har økt og at behandlingstiden nå er opp mot 12 uker. Det er svært belastende for norsk næringsliv at saksbehandlingstidene øker. Undertegnede er gjort kjent med at hovedkontorer og prosjekter nå blir plassert i andre land, blant annet fordi Utlendingsdirektoratet har for lang saksbehandlings tid for spesialister.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Det er riktig at det felles servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo har bidratt til rask saksbehandling. På bakgrunn av erfaringene fra Oslo er tilsvarende sentre tilpasset lokale behov også opprettet i Stavanger og Kirkenes. Målene for sentrenes virksomhet er å innvilge søknader som er korrekt utfylt, inneholder all nødvendig dokumentasjon og oppfyller lovbestemte krav, i løpet av kort tid. Søknader som ikke oppfyller disse kravene, vil ha lengre saksbehandlingstid.

Statistikk fra servicesentrene viser at saksbehandlingstiden for søknader i arbeidssaker, som omfatter flere søknadstyper enn bare fra spesialister, har økt marginalt for senteret i Oslo. Servicesentrene har ikke kompetanse til å avgjøre søknader fra spesialister, men sjekker at nødvendig informasjon og dokumentasjon foreligger og sender sakene til Utlendingsdirektoratet for førstegangsvedtak. Utlendingsdirektoratet har spesiell oppmerksomhet mot disse søknadene.

Sakene er høyt prioriterte og innvilges raskt hvis de er kurante. UDI opplyser at mens det i februar og mars var en median saksbehandlingstid på 8 dager, er den for april 11 dager.

Dersom en sak levert inn ved senteret har 12 ukers saksbehandlingstid skal dette skyldes at saken ikke anses som kurant, og at det for eksempel kan være behov for å innhente ytterligere informasjon før saken kan behandles.

Jeg er svært opptatt av kort saksbehandlingstid i disse sakene. Når nytt elektronisk saksbehandlingssystem er på plass i Utlendingsdirektoratet, er forutsetningen at alle arbeidssaker med fullstendig utfylte søknader med påkrevet dokumentasjon skal behandles innen fire uker. På vei til dette målet er det for 2010 satt et saksbehandlingsmål på åtte uker for arbeidssaker generelt. Direktoratet har innført rutiner for å overholde dette i alle arbeidssaker, men noen saker kan likevel ta lengre tid å behandle. Dette vil være der det er behov for å innhente ytterligere informasjon før saken kan behandles. Lengre saksbehandlingstid kan derfor også skyldes forhold utenfor Utlendingsdirektoratets kontroll.

Jeg har fått forsikring om at Utlendingsdirektoratet forholder seg aktivt til det generelle saksbehandlingsmålet for arbeidssaker på åtte uker, og målet om kort saksbehandlingstid for kurante saker levert ved servicekontorene. Siden saksbehandlingstiden har økt noe den siste tiden, setter Utlendingsdirektoratet inn ekstra ressurser fram mot og gjennom sommeren for å håndtere sakene så raskt og effektivt som mulig.