Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1230 (2009-2010)
Innlevert: 20.05.2010
Sendt: 21.05.2010
Besvart: 31.05.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden se nærmere på bakgrunnen for at Skangass AS bygger nytt LNG anlegg i Risavika uten de nødvendige tillatelser etter forurensingsloven?

Begrunnelse

I fylkesmannens uttalelse til søknad fra Skangass AS om tillatelse etter forurensingsloven gir fylkesmannen uttrykk for at han håper at den pågående byggingen uten tillatelse fra forurensingsmyndighetene ikke gir signal om at saksbehandlingen i Klima- og forurensingsdirektoratet er å regne som en formalitet.
Fylkesmannen peker videre på at anlegget har dårlige miljøkvaliteter og at det savnes en konsekvensanalyse eller en konsekvensutredning for prosjektet.
I svar på spørsmål om miljø- og utviklingsministeren vil ta initiativ til en gjennomgang av dagens forvaltningspraksis for å se på om intensjonene bak forurensingsloven følges godt nok opp, svarer statsråden at dagens forvaltningspraksis er i tråd med forurensningsloven og dens intensjoner. Det vises til Dokument nr. 15:506 (2009-2010). Bakgrunnen for mitt spørsmål var en undersøkelse som slo fast at SFT har sagt ja i de 344 siste søknadene om utslipp, og at det har vært pekt på behovet for en strammere forvaltningspraksis.
Byggingen av Skangass sitt LNG-anlegg i Risavika uten at tillatelser etter forurensingsloven er på plass kaster nytt lys over saken.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Klima- og forurensningsdirektoratet har mottatt søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven fra Skangass AS av 30. juni 2009 om drift av et LNG anlegg i Risavika i Sola kommune, og meddeler overfor departementet at saken er under behandling.

På generelt grunnlag vil jeg nevne at virksomhet som kan medføre forurensende utslipp krever tillatelse etter forurensingsloven. Dersom bygging av anlegg eller konstruksjoner igangsettes før tillatelse etter forurensningsloven foreligger gjøres dette for eiers egen regning og risiko.

For øvrig kan jeg ikke uttale meg nærmere om en sak som nå er til behandling hos Klima- og forurensningsdirektoratet, og som kan påklages til Miljøverndepartementet.