Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1253 (2009-2010)
Innlevert: 25.05.2010
Sendt: 26.05.2010
Besvart: 31.05.2010 av justisminister Knut Storberget

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Mener statsråden en eventuell utnevnelse av Liv Helen Sæter som leder er lovlig etter reglene for oppnevning av Gjenopptakelseskommisjonens medlemmer?

Begrunnelse

Jeg viser til prosessen som nylig er gjennomført for å få på plass ny leder i Gjenopptakelseskommisjonen og hvor det ser ut til at Liv Helen Sæter blir utnevnt.
Sæter har vært varamedlem til kommisjonen fra 2004 til 2009 for deretter å gå inn som nestleder av kommisjonen. Hvis hun sitter ut det åremålet hun nå ser ut til å bli tildelt, vil hun således ha hatt en rolle i kommisjonen i til sammen 13 år.
Min oppfatning av forarbeidene til bestemmelsene om organiseringen av kommisjonen er at åremål og begrensede muligheter for forlengelse av disse, er begrunnet i at medlemmene ikke skal være der for lenge.
Jeg mener Gjenopptakelseskommisjonen hadde hatt godt av ”friske øyne” på toppen, noe reglene legger opp til. I så måte er utnevnelsen av Sæter spesiell.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Helen Sæter ble oppnevnt som varamedlem i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker fra 8. oktober 2004 til og med 7. oktober 2007. Hun ble gjenoppnevnt som varamedlem for en ny periode fra 8. oktober 2007. Helen Sæter ble 10. november 2009 konstituert som leder av kommisjonen i påvente av at ny leder skulle ansettes. Stillingen ble lyst ut med søknadsfrist 8. januar 2010. Helen Sæter ble utnevnt til leder av kommisjonen på åremål for 7 år uten mulighet for forlengelse fra 1. april 2010 til og med 31. mars 2017.

Det fremgår av straffeprosessloven § 395 at kommisjonens leder utnevnes av Kongen i statsråd for en periode på 7 år uten adgang til gjenutnevning. Kommisjonens øvrige medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av Kongen i statsråd for en periode på 3 år med adgang til én gjenoppnevning.

Loven skiller mellom leder og medlemmer/varamedlemmer. Lederstillingen er en heltidsstilling, mens medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til et verv de innehar ved siden av sin opprinnelige stilling og trer bare sammen i de regelmessige kommisjonsmøtene. Gjenopptakelseskommisjonens leder har også en helt annen rolle, som leder av både kommisjonen og sekretariatet.

Det å ha vært medlem eller varamedlem i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, utelukker ikke at man kan utnevnes til leder. Helen Sæter har ikke vært leder av kommisjonen tidligere, og dermed kunne hun utnevnes til leder etter straffeprosessloven § 395.

Gjenopptakelseskommisjonen er organ som skal sikre at rettssikkerheten ivaretas ved behandling av begjæring om gjenåpning av straffesaker. Erfaringen fra å være medlem eller varamedlem i kommisjonen gir en god faglig bakgrunn for stillingen som leder. At kommisjonen bare har virket siden 2004, er et faktum som gjør lederstillingen ekstra krevende og jeg mener det er nyttig for kommisjonen at den nåværende lederen har erfaring fra kommisjonens arbeid.

At det er viktig med kontinuitet i ledelsen av kommisjonen var også en vesentlig del av begrunnelsen for at kommisjonsleders funksjonstid den 1. januar 2008 ble endret fra 5 til 7 år ved endring i bestemmelsen i § 395, jf. Ot.prp. nr. 6 (2007-2008).

Jeg er for øvrig av den oppfatning at kommisjonens medlemmer og varamedlemmer bør skiftes ut med jevne mellomrom for å sikre tilliten til kommisjonen, slik straffeprosessloven forutsetter.