Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1254 (2009-2010)
Innlevert: 25.05.2010
Sendt: 26.05.2010
Besvart: 31.05.2010 av justisminister Knut Storberget

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Hva vil statsråden gjøre for at lensmannskontorene som varsler sommerstengning kan benytte seg av studenter fra politihøyskolen som vikarer i sommer?

Begrunnelse

Det kan dessverre se ut som at det også i sommer stenges flere lensmannskontor. Lensmannskontoret på Hitra og Frøya et er eksempel. Det kan være vanskelig å få dekt opp turnusen i løpet av sommeren. Bruk av studenter fra politihøyskolen kan derfor være et godt alternativ for å løse publikums behov samtidig som det er ferieavvikling.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Mange politidistrikt tar inn politistudenter som vikarer i sommerukene for å styrke den operative polititjenesten. Særlig gjelder dette politidistrikt som har mye ferietrafikk og som får økte operative oppgaver på grunn av dette. Disse studentene benyttes i hovedsak i patruljetjeneste sammen med tjenestemenn med full utdanning fra Politihøgskolen. Dette er god ressursutnyttelse i en tid på året med redusert politikapasitet.

Politi- og lensmannsetaten er en desentralisert etat med 27 politidistrikt og ca 380 tjenesteenheter (lensmannskontor og politistasjoner) over hele landet. Mange av disse tjenesteenhetene er svært små og med kun noen få ansatte. Politiet, som andre private og offentlige virksomhet, må avvikle ferie i henhold til avtaler og regelverk.

I perioder med ferieavvikling eller annet tjenestefravær, er det politimesterens ansvar å sørge for en omfordeling av ressursene. I mange politidistrikt har man funnet det mest hensiktsmessig å redusere åpningstiden ved enkelte tjenesteenheter i ferietiden, eller at man holder de helt stengt i perioder. Dette for å konsentrere politiressursene til kriminalitetsbekjempelse og forebyggende politiarbeid, samt å opprettholde gode tjenesteordninger som kan sikre en best mulig operativ polititjeneste i ferietiden. Bruk av politistudenter vil i en slik sammenheng inngå i politimesterens vurdering.

Regjeringen har prioritert økt bemanning, og lagt til rette for en betydelig stillingsvekst, både gjennom nye stillinger og ved å øke opptak på Politihøgskolen til 720 elever i år. Politiets budsjett er økt fra 8,7 milliarder kroner i 2006 til 11,6 milliarder kroner i 2010. Dette er en vekst på 2,9 milliarder kroner (32,8 %). I 2010 ble budsjettet økt med hele 1,3 milliarder kroner (trekker man fra pris og lønnsjustering er veksten nærmere 1,2 milliarder kroner). Dette er tidenes største økning i politibudsjettet.

I budsjettene for 2009 og 2010 er det tatt høyde for ansettelsen av 104 nye stillinger fra høsten 2009, 460 sivile stillinger i forbindelse med tiltakspakken i 2009, samt 106 nye stillinger fra høsten 2010. I tillegg kommer en betydelig satsing på utlendingsfeltet med godt over 100 stillinger. Den nye arbeidstidsavtalen har bidratt til å øke den operative kapasiteten i politi- og lensmannsetaten med 230 årsverk med virkning fra høsten 2009. I budsjettet for 2009 og 2010 er det lagt inn lønns- og driftsmidler til dekning av samtlige stillinger. Tall fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) viser en økning på 525 årsverk i politi- og lensmannsetaten fra 1.3.09-1.10.09. 230 årsverk fra den nye arbeidstidsavtalen er da ikke iberegnet.

Det er politimesteren som innenfor sin tildelte budsjettramme prioriterer ressursene og legger opp tjenesten på en måte som gir best mulig service og trygghet for publikum.