Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1263 (2009-2010)
Innlevert: 26.05.2010
Sendt: 27.05.2010
Besvart: 04.06.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Vil statsråden sikre nødvendige prosjektmidler, slik at det kan gjennomføres kunnskapsarbeid og kurs om diagnosen transseksualisme og kjønnsidentitet?

Begrunnelse

Det er omtrent 500 til 600 kjønnsopererte i Norge. Rikshospitalet ivaretar landsfunksjoner for transseksualisme. Harry Benjamin ressurssenter, HBRS, jobber for kjønnsoperertes interesser. De siste ukers medieoppslag om transpersoner avdekker at det er behov for mer kunnskap om diagnosen transseksualisme og kjønnsidentitet. HBRS har tidligere mottatt prosjektmidler til dette formålet.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet er, som representanten viser til, tillagt lands-funksjonen for transseksualisme (GID-klinikken). Helse- og omsorgsdepartementet har sett behovet for en gjennomgang av tilbudet til transseksuelle og transpersoner, herunder kompetansesenterfunksjonens informasjonsansvar og rolle. Departementet har derfor, gjennom tildelingsbrevet for 2010, gitt Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomgå helsetjenestens tilbud til denne gruppen. Denne gjennomgangen skal utføres i dialog med aktuelle fagmiljøer, herunder relevante interesseorganisasjoner. Helsedirektoratets arbeid med dette er nå i startfasen, og jeg imøteser direktoratets rapport innen utgangen av året.

Jeg er enig med representanten Høybråten i at spredning av kunnskap om kjønnsiden-titetsforstyrrelser er en viktig oppgave. Her er GID-klinikken tillagt en særskilt rolle gjennom lands- og kompetansesenterfunksjonen. I tillegg er selvsagt brukerorganisasjonene viktige når det gjelder kunnskaps- og kompetansespredning i samfunnet forøvrig. I den forbindelse kan jeg opplyse at Harry Benjamin ressurssenter får støtte fra Helsedirektoratet med kr. 199 805 i 2010. Jeg vil også nevne at ressurssenteret dette året mottar kr. 650 000 i driftstilskudd over Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett. Når det gjelder innretningen av tilbudet, vil jeg komme tilbake til det når direktoratets rapport foreligger.